MPP-522

Các phương pháp nghiên cứu chính sách công

Nguyễn Xuân Thành; Phạm Duy Nghĩa Vũ Thành Tự Anh;...
Ngày: 03/04/2013 11:18; Kích thước: 719,654 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 3, 16/04/2013
10:15 - 11:45

Phần I: Giới thiệu và cơ sở lý thuyết của phân tích chính sách

 

1. Giới thiệu khái quát về phân tích chính sách (Thầy Xuân Thành)

a. Phân tích chính sách là gì?

b. Quy trình phân tích chính sách

c. Thảo luận và giải thích thêm về "Hướng dẫn luận văn"

Bài đọc:

*Dunn, Chương 1: Quy trình phân tích chính sách

*Weimer và Vining, Chương 2: Phân tích chính sách là gì?

*FETP, "Hướng dẫn luận văn"

David L. Weimer and Aidan R. Vining
Ngày: 04/04/2013 14:44; Kích thước: 473,746 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 09/07/2013 09:42; Kích thước: 416,192 bytes
Michael E. Kraft; Scott R. Furlong
Ngày: 04/04/2013 14:38; Kích thước: 863,386 bytes
Edith Stokey; Richard Zeckhauser
Ngày: 04/04/2013 14:12; Kích thước: 368,368 bytes
William N. Dunn
Ngày: 04/04/2013 13:18; Kích thước: 1,915,193 bytes
World Bank
Ngày: 04/04/2013 13:06; Kích thước: 69,707 bytes
David L. Weimer and Aidan R. Vining
Ngày: 12/04/2013 16:16; Kích thước: 422,614 bytes
John Sender, Carloya; Christopher Cramer
Ngày: 23/04/2013 17:02; Kích thước: 594,132 bytes
Nola Reinhardt
Ngày: 03/04/2013 15:35; Kích thước: 633,836 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 03/04/2013 15:31; Kích thước: 373,460 bytes
David L. Weimer and Aidan R. Vining
Ngày: 03/04/2013 15:25; Kích thước: 409,139 bytes
William N. Dunn
Ngày: 03/04/2013 15:07; Kích thước: 916,854 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 21/05/2013 08:33; Kích thước: 1,177,772 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 16/05/2013 17:37; Kích thước: 607,138 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 13/06/2013 09:24; Kích thước: 839,572 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 13/05/2013 14:33; Kích thước: 359,890 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 06/05/2013 16:01; Kích thước: 551,665 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 04/05/2013 09:45; Kích thước: 3,586,876 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 23/04/2013 17:12; Kích thước: 364,145 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 23/04/2013 17:10; Kích thước: 528,730 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 12/04/2013 15:49; Kích thước: 808,596 bytes

Môn học này được thiết kế nhằm giúp học viên viết luận án thạc sỹ, mà thực chất là một bài phân tích chính sách. Môn học sẽ giới thiệu những khái niệm cơ bản và quy trình phân tích chính sách công. Môn học cũng sẽ ôn lại, đồng thời giới thiệu một số phương pháp, mô hình, công cụ phân tích mới thường được sử dụng trong các phân tích chính sách công nhằm trang bị cho học viên một nền tảng phương pháp chắc chắn, giúp họ thực hiện tốt luận án thạc sỹ.