MPP-545

Phát triển vùng và địa phương

Ngày: 20/02/2013 10:01; Kích thước: 586,782 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 4, 13/02/2013
10:15 - 11:45

Bài giảng 8. Thảo luận tổng kết Phần II

Nghiên cứu tình huống:

1. Các thể chế để hợp tác: Tổng quan (9-703-436)

Marco Breu; Richard Dobbs
Ngày: 31/01/2013 15:39; Kích thước: 949,560 bytes
Junichi Mori
Ngày: 31/01/2013 15:34; Kích thước: 564,095 bytes
World Bank
Ngày: 31/01/2013 15:23; Kích thước: 3,572,372 bytes
Michael E. Porter
Ngày: 31/01/2013 15:21; Kích thước: 58,669 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 25/02/2013 18:38; Kích thước: 1,390,906 bytes
Michael E. Porter
Ngày: 31/01/2013 15:02; Kích thước: 468,660 bytes
Michael E. Porter
Ngày: 31/01/2013 14:48; Kích thước: 424,060 bytes
Michael E. Porter
Ngày: 31/01/2013 15:18; Kích thước: 748,840 bytes
Phan Chánh Dưỡng
Ngày: 21/05/2013 14:50; Kích thước: 9,100,202 bytes
Phan Chánh Dưỡng
Ngày: 25/05/2013 10:09; Kích thước: 4,643,841 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 23/04/2013 17:15; Kích thước: 737,487 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 22/04/2013 08:54; Kích thước: 1,790,336 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 01/04/2013 12:17; Kích thước: 691,367 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 16/03/2013 11:05; Kích thước: 1,846,864 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 13/03/2013 08:38; Kích thước: 1,295,993 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 25/02/2013 18:40; Kích thước: 1,437,719 bytes
Vũ Thành Tự Anh; Đỗ Hoàng Phương
Ngày: 12/04/2013 09:24; Kích thước: 1,945,380 bytes
Michael E. Porter; Boon Sion Neo và Christian Ketels
Ngày: 01/02/2013 10:16; Kích thước: 1,687,412 bytes
Andrew Lee
Ngày: 01/02/2013 10:15; Kích thước: 689,855 bytes
Michael Porter; Christian Ketels
Ngày: 01/02/2013 10:14; Kích thước: 1,616,356 bytes
Richard Vietor
Ngày: 01/02/2013 10:10; Kích thước: 1,719,309 bytes
Laura Alfaro; Benee Kim
Ngày: 01/02/2013 10:00; Kích thước: 1,689,199 bytes
Michael E. Porter; Willis Emmons
Ngày: 01/02/2013 09:54; Kích thước: 318,655 bytes
Michael E. Porter; Willis Emmons
Ngày: 01/02/2013 09:51; Kích thước: 586,636 bytes
Niels W. Ketelhöhn Michael E. Porter
Ngày: 01/02/2013 09:50; Kích thước: 1,041,299 bytes
Michael E. Porter; Gregory C. Bond
Ngày: 01/02/2013 09:49; Kích thước: 1,115,635 bytes
Orjan Solvell; Michael e. Porter
Ngày: 01/02/2013 09:46; Kích thước: 1,156,859 bytes

Đây là môn học về năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế nhìn từ góc độ kinh tế học vi mô. Môn học này sử dụng khung phân tích vi mô về năng lực cạnh tranh (Microeconomics of Competitiveness) của GS. Michael Porter ở Trường Kinh doanh Harvard.

 

Mục tiêu của môn học này là nhằm trả lời câu hỏi: Làm thế nào một đơn vị hay tổ chức (chính quyền trung ương, chính quyền địa phương, các cụm ngành, hiệp hội ngành nghề v.v.) xây dựng năng lực cạnh tranh để đạt được các mục tiêu phát triển của mình?

Phương pháp chính của môn học là sử dụng các tình huống nghiên cứu, chủ yếu lấy từ thư viện tình huống nghiên cứu của Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright và Trường Kinh doanh Harvard. Trước mỗi buổi học, học viên cần đọc và chuẩn bị kỹ tình huống nghiên cứu vì trọng số điểm cho phần tham gia trên lớp rất cao. Kết thúc khóa học, học viên sẽ thực hiện một dự án nhóm với nhiệm vụ chính là đánh giá năng lực cạnh tranh của một đơn vị, tổ chức và đưa ra các khuyến nghị cho đơn vị, tổ chức đó.