MPP-542

Quản trị nhà nước

Ngày: 25/01/2013 15:17; Kích thước: 317,797 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 3, 19/02/2013
10:15 - 11:45
Giới thiệu môn học

- Giới thiệu tổng quan về môn học

- Các yêu cầu đối với môn học

Bài đọc:

1. Acemoglu, Điều gì làm một quốc gia trở nên giàu có, MIT 2009

2. Acemoglu: Chương 1 (7-45)

Thứ 5, 21/02/2013
10:15 - 11:45
Khái niệm quản trị nhà nước, thể chế chính thức và thể chế phi chính thức

- Khái niệm thể chế: Thể chế chính thức, Thể chế phi chính thức

- Khái niệm quản trị nhà nước, so sánh với khái niệm “quản lý nhà nước”

- Những yếu tố cốt lõi của quản trị nhà nước

Bài đọc:

1. J Zhuang et al (2010)

2. Trần Văn Tùng (2011) Thể chế với sự thịnh vượng của quốc gia

Đọc thêm:

1. ADB, The Role of Public Administration in Alleviating Poverty and Improving Governance, 2003

Quốc hội
Ngày: 15/03/2013 12:56; Kích thước: 378,217 bytes
ADB
Ngày: 04/02/2013 15:59; Kích thước: 214,142 bytes
Cao Huy Thuần
Ngày: 19/02/2013 15:07; Kích thước: 514,559 bytes
ADB
Ngày: 04/02/2013 15:58; Kích thước: 230,211 bytes
ADB
Ngày: 04/02/2013 15:57; Kích thước: 471,393 bytes
Hoàng Anh; Sao Mai
Ngày: 19/02/2013 14:42; Kích thước: 716,606 bytes
Quốc hội
Ngày: 15/03/2013 12:46; Kích thước: 626,914 bytes
ADB
Ngày: 04/02/2013 15:56; Kích thước: 956,877 bytes
ADB
Ngày: 04/02/2013 15:43; Kích thước: 1,219,946 bytes
ADB
Ngày: 04/02/2013 15:39; Kích thước: 568,395 bytes
ADB
Ngày: 04/02/2013 15:37; Kích thước: 408,494 bytes
ADB
Ngày: 04/02/2013 15:33; Kích thước: 602,821 bytes
Trần Văn Tùng
Ngày: 19/02/2013 10:37; Kích thước: 543,434 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 12/04/2013 09:23; Kích thước: 1,026,835 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 02/04/2013 19:27; Kích thước: 792,118 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 30/03/2013 10:23; Kích thước: 493,254 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 22/03/2013 15:12; Kích thước: 695,667 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 19/03/2013 18:06; Kích thước: 652,563 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 19/03/2013 18:05; Kích thước: 463,524 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 19/03/2013 18:03; Kích thước: 790,585 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 11/03/2013 10:31; Kích thước: 438,991 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 11/03/2013 10:30; Kích thước: 741,812 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 04/03/2013 13:31; Kích thước: 623,757 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 27/02/2013 16:45; Kích thước: 523,536 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 27/02/2013 16:45; Kích thước: 311,742 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 19/02/2013 10:22; Kích thước: 624,551 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 30/03/2013 10:20; Kích thước: 119,250 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 21/03/2013 08:01; Kích thước: 167,994 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 13/03/2013 14:13; Kích thước: 180,015 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 07/03/2013 12:46; Kích thước: 185,595 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 27/02/2013 16:48; Kích thước: 122,156 bytes
Kết thúc môn học này, học viên sẽ có khả năng tốt hơn để:

* Thảo luận về các quan niệm liên quan tới cải cách thể chế và quản trị nhà nước, từng bước phân biệt được những tư duy khác nhau giữa quản lý nhà nước theo cách hiểu truyền thống ở Việt Nam và quan niệm quản trị nhà nước hiệu quả trong thời đại cạnh tranh ngày nay.

* Được trang bị các kiến thức và kỹ năng thảo luận về các yếu tố xây dựng nền quản trị nhà nước hiệu quả ở cấp trung ương và địa phương.

* Áp dụng kiến thức lý thuyết trong thực tiễn công tác, lựa chọn đánh giá một chính sách cụ thể góp phần tăng cường sự tham gia của người dân trong chính sách của chính quyền địa phương, tăng cường sự tham gia của khu vực doanh nghiệp trong chính sách của chính quyền trung ương cũng như nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền hành chính công ở Việt Nam.