MPP-513

Kinh tế học khu vực công

Huỳnh Thế Du; Đỗ Thiên Anh Tuấn et al.
Ngày: 25/06/2014 14:50; Kích thước: 890,140 bytes
Huỳnh Thế Du; Đỗ Thiên Anh Tuấn et al.
Ngày: 16/04/2014 17:19; Kích thước: 854,523 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 14/04/2014
08:20 - 10:00

Bài giảng 1. Giới thiệu môn học và Kinh tế học về thuế I (Thầy Tuấn)

*Giới thiệu môn học

*Thuế và tính công bằng xã hội nhìn từ góc độ phân bổ gánh nặng thuế

*Những đặc tính của một hệ thống thuế vững mạnh

*Phân bổ gánh nặng thuế

*Thảo luận chính sách: Các ví dụ từ Việt Nam

Bài đọc:

*Jonathan Gruber (2011), Chương 1

*Joseph E. Stiglitz (2000), Chương 18

PHÁT BÀI TẬP #1 (KINH TẾ HỌC VỀ THUẾ): NGÀY NỘP 21/4

Thứ 4, 16/04/2014
08:30 - 10:00

Bài giảng 2. Kinh tế học về thuế II (Mai Hoàng Chương)

*Thuế và tính bất hiệu quả kinh tế của thuế

*Lý thuyết thuế tối ưu

*Thảo luận chính sách: Tác động của thuế đánh vào lao động và tiết kiệm

Bài đọc:

*Joseph E. Stiglitz (2000), Chương 19 & 20

*Jonathan Gruber (2011), Chương 20, 21 & 22

PHÁT BÀI VIẾT CHÍNH SÁCH SỐ #1 (THUẾ RƯỢU Ở THÁI LAN): NGÀY NỘP 23/4

PHÁT BÀI VIẾT CHÍNH SÁCH SỐ #2 (TÀI TRỢ VẬN TẢI Ở PHILADELPHIA): NGÀY NỘP 24/4.

Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 21/05/2014 14:58; Kích thước: 1,016,442 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 19/05/2014 17:13; Kích thước: 388,822 bytes
Odd-Helge Fjeldstad
Ngày: 19/05/2014 17:00; Kích thước: 442,731 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 22/05/2014 11:58; Kích thước: 1,299,068 bytes
David L. Weimer & Aidan R. Vining
Ngày: 14/07/2014 11:02; Kích thước: 1,615,924 bytes
Joseph E. Stiglitz ; ng.d. Nguyễn Thị Hiên, Lê Ngọc Hùng, Nguyễn Văn Hưởng
Ngày: 22/05/2014 15:20; Kích thước: 58,669 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 23/05/2014 10:18; Kích thước: 647,555 bytes
Edward R. Yescombe
Ngày: 23/05/2014 10:04; Kích thước: 751,904 bytes
Vũ Tuấn Anh & Nguyễn Quang Thái
Ngày: 19/05/2014 10:36; Kích thước: 58,669 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 19/05/2014 10:16; Kích thước: 656,037 bytes
Joseph E. Stiglitz ; ng.d. Nguyễn Thị Hiên, Lê Ngọc Hùng, Nguyễn Văn Hưởng
Ngày: 19/05/2014 10:10; Kích thước: 58,669 bytes
Jonathan Gruber
Ngày: 14/05/2014 16:53; Kích thước: 732,656 bytes
Xuân Trung - Quang Thiện
Ngày: 12/05/2014 18:42; Kích thước: 325,466 bytes
Joseph E. Stiglitz ; ng.d. Nguyễn Thị Hiên, Lê Ngọc Hùng, Nguyễn Văn Hưởng
Ngày: 12/05/2014 18:47; Kích thước: 58,669 bytes
oseph E. Stiglitz ; ng.d. Nguyễn Thị Hiên, Lê Ngọc Hùng, Nguyễn Văn Hưởng
Ngày: 12/05/2014 18:47; Kích thước: 58,669 bytes
World Bank
Ngày: 07/05/2014 18:17; Kích thước: 595,195 bytes
Moody's Analytics
Ngày: 07/05/2014 18:12; Kích thước: 826,216 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 07/05/2014 18:02; Kích thước: 782,611 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 07/05/2014 18:00; Kích thước: 508,082 bytes
Joseph E. Stiglitz ; ng.d. Nguyễn Thị Hiên, Lê Ngọc Hùng, Nguyễn Văn Hưởng
Ngày: 07/05/2014 17:57; Kích thước: 58,669 bytes
Vũ Tuấn Anh & Nguyễn Quang Thái
Ngày: 19/05/2014 10:25; Kích thước: 58,669 bytes
Phan Hiển Minh, Nguyễn Ngọc Thanh & Châu Thành Nghĩa
Ngày: 07/05/2014 17:46; Kích thước: 351,914 bytes
Joseph E. Stiglitz ; ng.d. Nguyễn Thị Hiên, Lê Ngọc Hùng, Nguyễn Văn Hưởng
Ngày: 07/05/2014 17:34; Kích thước: 58,669 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 07/05/2014 17:31; Kích thước: 1,402,466 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 26/05/2014 11:23; Kích thước: 1,592,773 bytes
Vũ Thành Tự Anh & Huỳnh Thế Du
Ngày: 16/04/2014 17:05; Kích thước: 399,887 bytes
Jay K. Rosengard & Do Ngoc Huynh
Ngày: 16/04/2014 16:54; Kích thước: 326,914 bytes
Joseph E. Stiglitz ; ng.d. Nguyễn Thị Hiên, Lê Ngọc Hùng, Nguyễn Văn Hưởng
Ngày: 16/04/2014 16:31; Kích thước: 58,669 bytes
Joseph E. Stiglitz ; ng.d. Nguyễn Thị Hiên, Lê Ngọc Hùng, Nguyễn Văn Hưởng
Ngày: 14/04/2014 10:31; Kích thước: 58,669 bytes
Joseph E. Stiglitz ; ng.d. Nguyễn Thị Hiên, Lê Ngọc Hùng, Nguyễn Văn Hưởng
Ngày: 14/04/2014 10:28; Kích thước: 58,669 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 07/08/2014 10:19; Kích thước: 1,002,729 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 01/08/2014 15:04; Kích thước: 885,176 bytes
Mai Hoàng Chương
Ngày: 31/07/2014 07:45; Kích thước: 4,868,070 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 28/07/2014 09:04; Kích thước: 164,183 bytes
Mai Hoàng Chương
Ngày: 24/07/2014 08:11; Kích thước: 835,361 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 16/07/2014 18:30; Kích thước: 1,319,267 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 16/07/2014 18:28; Kích thước: 1,465,299 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 10/07/2014 10:13; Kích thước: 1,882,275 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 08/07/2014 09:37; Kích thước: 1,489,212 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 08/07/2014 09:29; Kích thước: 1,059,828 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 27/06/2014 09:50; Kích thước: 400,566 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 14/05/2014 14:55; Kích thước: 198,448 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 14/05/2014 14:53; Kích thước: 528,816 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 13/05/2014 08:53; Kích thước: 3,234,315 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 09/05/2014 10:31; Kích thước: 618,653 bytes
Phan Hiển Minh
Ngày: 07/05/2014 18:58; Kích thước: 506,736 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 25/04/2014 15:39; Kích thước: 757,107 bytes
Jay K. Rosengard
Ngày: 22/04/2014 10:38; Kích thước: 698,345 bytes
Jay K. Rosengard
Ngày: 21/04/2014 17:37; Kích thước: 210,375 bytes
Jay K. Rosengard
Ngày: 21/04/2014 17:36; Kích thước: 386,902 bytes
Jay K. Rosengard
Ngày: 21/04/2014 14:23; Kích thước: 1,788,573 bytes
Jay K. Rosengard
Ngày: 18/04/2014 13:55; Kích thước: 365,666 bytes
Jay K. Rosengard
Ngày: 18/04/2014 13:50; Kích thước: 1,346,313 bytes
Mai Hoàng Chương
Ngày: 16/04/2014 08:17; Kích thước: 400,502 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 14/04/2014 08:29; Kích thước: 2,057,618 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 20/05/2014 17:42; Kích thước: 134,427 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 05/05/2014 10:16; Kích thước: 291,599 bytes
Mai Hoàng Chương
Ngày: 25/04/2014 08:47; Kích thước: 368,992 bytes
Mai Hoàng Chương & Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 16/04/2014 17:49; Kích thước: 317,140 bytes
Đặng Thị Mạnh
Ngày: 22/07/2014 13:20; Kích thước: 1,055,022 bytes
Gustavo Merino-Jarez & Carolina Gutierrez de Taliercio
Ngày: 14/07/2014 13:49; Kích thước: 1,614,744 bytes
Vũ Thành Tự Anh & Trần Thị Quế Giang
Ngày: 19/05/2014 10:23; Kích thước: 924,209 bytes
Alan Altshuler & David Luberoff
Ngày: 19/05/2014 10:08; Kích thước: 658,879 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 25/04/2014 16:05; Kích thước: 692,589 bytes
Mary Lovely
Ngày: 25/04/2014 18:38; Kích thước: 766,308 bytes
Robert Klitgaard
Ngày: 25/04/2014 16:09; Kích thước: 553,753 bytes
Robert Klitgaard
Ngày: 25/04/2014 16:08; Kích thước: 941,474 bytes

Môn học xem xét các lựa chọn chính sách, cùng với những đánh đổi có tính chiến lược của chúng và ý nghĩa chính sách, cho thiết kế và thực thi vai trò của khu vực công cũng như những can thiệp của nhà nước trong nền kinh tế. Phần đầu tiên tập trung vào việc huy động nguồn lực công thông qua ba nguồn thu chính bao gồm các loại thuế, phí sử dụng và vay mượn. Phần thứ hai giới thiệu về cơ sở lý thuyết về sự can thiệp của khu vực công, các cách thức sửa chữa thất bại thị trường trong một phổ hoàn chỉnh, bao gồm: sản xuất và cung ứng dịch vụ của khu vực công, doanh nghiệp nhà nước, sự tham gia của khu vực tư nhân hay hợp tác công ty, và sự điều tiết. Phần cuối cùng của môn học xem xét các vai trò khác nhau của chính quyền các cấp và mối quan hệ ngân sách giữa các cấp chính quyền.