MPP-532

Thẩm định đầu tư công

Nguyễn Xuân Thành & Huỳnh Thế Du
Ngày: 25/06/2014 14:30; Kích thước: 297,098 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 30/06/2014
08:30 - 10:00

Bài giảng 01: Giới thiệu về thẩm định dự án và tìm hiểu ngân lưu dự án

Nguyễn Xuân Thành

Bài đọc:

1. WBI, Chương 1 & 2.
2. SHD, Chương 1, 2 và 3: 3.1 & 3.2.

Thứ 2, 30/06/2014
10:15 - 11:45

Tình huống 01: Dự án Đường sắt Cao tốc Hà Nội – TP.HCM

Huỳnh Thế Du

Bài đọc:

1. Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Báo cáo đầu tư xây dựng công trình đường sắt cao tốc Hà Nội – TP.HCM, Hà Nội, tháng 3 năm 2010, Báo cáo tóm tắt và Chương 10.

Thứ 4, 02/07/2014
08:30 - 10:00

Bài giảng 02: Chiết khấu ngân lưu và các tiêu chí thẩm định dự án

Huỳnh Thế Du

Bài đọc:

1. SHD, Chương 4.
2. WBI, Phụ lục Kỹ thuật, tr. 289-298.
3. Finnerty, Chương 9.

Phát bài tập 1, hạn nộp thứ tư, 09/07/2014

Thứ 4, 02/07/2014
10:15 - 11:45

Tình huống 02: Chiết khấu ngân lưu theo các phương pháp khác nhau

Nguyễn Xuân Thành

Bài đọc:

1. Thẩm định Dự án Xi-măng Khổ Sơn: Tính tương đồng của các phương pháp chiết khấu ngân lưu khác nhau, NCTH của FETP.

2. SHD, Chương 3: 3.3.

Thứ 6, 04/07/2014
08:30 - 10:00

Ôn tập 01: Chiết khấu ngân lưu và giá trị hiện tại

Hoàng Văn Thắng

Glenn P. Jenkins, Arnold C. Harberger
Ngày: 25/06/2014 14:19; Kích thước: 676,416 bytes
Glenn P. Jenkins, Arnold C. Harberger
Ngày: 25/06/2014 14:16; Kích thước: 982,304 bytes
Glenn P. Jenkins, Arnold C. Harberger
Ngày: 25/06/2014 14:15; Kích thước: 982,304 bytes
Glenn P. Jenkins, Arnold C. Harberger
Ngày: 25/06/2014 14:10; Kích thước: 1,695,217 bytes
Glenn P. Jenkins, Arnold C. Harberger
Ngày: 25/06/2014 14:04; Kích thước: 896,328 bytes
Glenn P. Jenkins, Arnold C. Harberger
Ngày: 25/06/2014 10:15; Kích thước: 490,301 bytes
Glenn P. Jenkins, Arnold C. Harberger
Ngày: 25/06/2014 09:12; Kích thước: 631,175 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 01/08/2014 17:35; Kích thước: 753,536 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 01/08/2014 17:30; Kích thước: 680,151 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 01/08/2014 17:28; Kích thước: 258,212 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 01/08/2014 15:09; Kích thước: 374,228 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 31/07/2014 12:50; Kích thước: 625,983 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 31/07/2014 16:28; Kích thước: 328,407 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 15/07/2014 17:24; Kích thước: 391,935 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 10/07/2014 14:18; Kích thước: 515,585 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 08/07/2014 16:00; Kích thước: 1,254,421 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 07/07/2014 17:47; Kích thước: 725,358 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 03/07/2014 09:33; Kích thước: 773,237 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 01/07/2014 14:16; Kích thước: 910,021 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 26/06/2014 16:14; Kích thước: 703,924 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 11/08/2014 11:26; Kích thước: 226,606 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 11/08/2014 11:24; Kích thước: 100,487 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 30/07/2014 19:46; Kích thước: 245,057 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 28/07/2014 08:38; Kích thước: 662,210 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 28/07/2014 08:37; Kích thước: 88,190 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 17/07/2014 14:37; Kích thước: 229,450 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 08/07/2014 14:11; Kích thước: 222,620 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 18/07/2014 13:45; Kích thước: 62,438 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 09/07/2014 09:05; Kích thước: 544,748 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 12/08/2014 09:41; Kích thước: 423,177 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 13/08/2014 13:11; Kích thước: 333,312 bytes
Benjamin C. Esty; Frank J. Lysy & Carrie Ferman
Ngày: 12/08/2014 09:13; Kích thước: 1,241,175 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 04/08/2014 14:47; Kích thước: 311,385 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 15/08/2014 11:29; Kích thước: 339,968 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 04/08/2014 14:27; Kích thước: 846,441 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 28/07/2014 17:21; Kích thước: 585,573 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 28/07/2014 17:15; Kích thước: 263,338 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 28/07/2014 17:04; Kích thước: 391,663 bytes
Nguyễn Xuân Thành & Hoàng Văn Thắng
Ngày: 21/07/2014 10:33; Kích thước: 257,326 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 21/07/2014 10:11; Kích thước: 838,656 bytes
Hoàng Văn Thắng & Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 21/07/2014 10:11; Kích thước: 1,266,917 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 10/07/2014 14:38; Kích thước: 950,770 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 14/07/2014 14:20; Kích thước: 232,448 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 14/07/2014 14:18; Kích thước: 109,568 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 10/07/2014 14:23; Kích thước: 904,234 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 04/07/2014 08:36; Kích thước: 169,472 bytes
Benjamin C. Esty; Frank J. Lysy; Carrie Ferman
Ngày: 04/07/2014 08:35; Kích thước: 1,241,175 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 07/07/2014 13:53; Kích thước: 234,496 bytes
Nguyễn Tấn Bình & Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 03/07/2014 08:54; Kích thước: 909,547 bytes
Nguyễn Tấn Bình & Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 03/07/2014 08:39; Kích thước: 416,261 bytes
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Ngày: 03/07/2014 09:45; Kích thước: 795,853 bytes
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Ngày: 03/07/2014 09:02; Kích thước: 2,227,922 bytes

Môn học sẽ được chia thành ba phần chính. Phần đầu bao gồm những nội dung căn bản về thẩm định tài chính như xác định cấu trúc dự án, kỹ thuật chiết khấu ngân lưu, tính chi phí vốn, áp dụng các tiêu chí thẩm định khác nhau và xây dựng mô hình tài chính cơ sở. Phần hai của môn học đi vào các chủ đề nâng cao trong thẩm định tài chính áp dụng cho đầu tư công như huy động vốn, phân tích rủi ro và tái cấu trúc dự án. Phần thứ ba của môn học được dành cho thẩm định dự án đầu tư công về mặt kinh tế và xã hội, trong đó bao gồm các phương pháp ước lượng lợi ích và chi phí kinh tế của đầu vào, đầu ra dự án trong các cấu trúc và biến dạng thị trường khác nhau, giá trị kinh tế của các nhân tố sản xuất như vốn, lao động, đất đai, ngoại tệ và đánh giá tác động đối với các bên liên quan.