MPP-521

Các phương pháp định lượng

Cao Hào Thi; Đinh Công Khải
Ngày: 27/09/2013 17:05; Kích thước: 375,598 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 3, 01/10/2013
10:15 - 11:45

Thống kê mô tả

Đo lường sự định tâm: Trung bình, Trung vị, Yếu vị

Cao Hào Thi

Bài đọc:

1. MBB2, Chương 2

Phát bài tập 1

Thứ 5, 03/10/2013
10:15 - 11:45

Thống kê mô tả

Đo lường sự biến thiên và tương quan: phương sai, độ lệch chuẩn, đồng phương sai và tương quan

Cao Hào Thi

Bài đọc:

1. MBB2, Chương 2

Damodar. N. Gujarati
Ngày: 26/09/2013 11:35; Kích thước: 474,426 bytes
Damodar. N. Gujarati
Ngày: 26/09/2013 10:58; Kích thước: 1,401,444 bytes
Ramu Ramanathan
Ngày: 26/09/2013 10:54; Kích thước: 1,297,294 bytes
Damodar. N. Gujarati
Ngày: 26/09/2013 10:51; Kích thước: 1,203,137 bytes
Damodar. N. Gujarati
Ngày: 26/09/2013 10:37; Kích thước: 783,912 bytes
Ramu Ramanathan
Ngày: 26/09/2013 10:02; Kích thước: 1,057,636 bytes
Damodar. N. Gujarati
Ngày: 26/09/2013 10:01; Kích thước: 1,085,870 bytes
Damodar. N. Gujarati
Ngày: 25/09/2013 14:39; Kích thước: 1,119,092 bytes
Damodar. N. Gujarati
Ngày: 25/09/2013 11:47; Kích thước: 1,145,722 bytes
Damodar. N. Gujarati
Ngày: 25/09/2013 11:35; Kích thước: 1,368,934 bytes
Damodar. N. Gujarati
Ngày: 24/09/2013 17:32; Kích thước: 1,730,780 bytes
William Mendenhall et al.
Ngày: 24/09/2013 17:04; Kích thước: 2,198,575 bytes
William Mendenhall et al.
Ngày: 24/09/2013 17:01; Kích thước: 2,198,575 bytes
William Mendenhall et al.
Ngày: 24/09/2013 16:26; Kích thước: 1,270,810 bytes
William Mendenhall et al.
Ngày: 24/09/2013 16:22; Kích thước: 1,923,288 bytes
William Mendenhall et al.
Ngày: 24/09/2013 11:39; Kích thước: 836,191 bytes
William Mendenhall et al.
Ngày: 24/09/2013 11:35; Kích thước: 861,651 bytes
William Mendenhall et al.
Ngày: 24/09/2013 11:32; Kích thước: 793,912 bytes
William Mendenhall et al.
Ngày: 24/09/2013 11:30; Kích thước: 793,912 bytes
William Mendenhall et al.
Ngày: 24/09/2013 11:27; Kích thước: 793,912 bytes
William Mendenhall et al.
Ngày: 24/09/2013 11:24; Kích thước: 2,578,008 bytes
William Mendenhall et al.
Ngày: 24/09/2013 11:23; Kích thước: 2,578,008 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 26/12/2013 16:04; Kích thước: 372,920 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 13/12/2013 15:07; Kích thước: 284,585 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 13/12/2013 15:09; Kích thước: 556,335 bytes
Nguyễn Khánh Duy
Ngày: 28/11/2013 17:00; Kích thước: 980,769 bytes
Mai Hoàng Chương
Ngày: 12/11/2013 10:13; Kích thước: 980,769 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 31/10/2013 15:35; Kích thước: 910,228 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 25/10/2013 08:32; Kích thước: 400,336 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 22/10/2013 08:44; Kích thước: 428,941 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 30/09/2013 17:10; Kích thước: 556,167 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 30/09/2013 17:09; Kích thước: 470,826 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 30/09/2013 17:08; Kích thước: 511,694 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 30/09/2013 17:04; Kích thước: 653,947 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 30/09/2013 17:07; Kích thước: 914,336 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 30/09/2013 17:02; Kích thước: 445,157 bytes
Mai Hoàng Chương
Ngày: 26/12/2013 10:06; Kích thước: 321,043 bytes
Đinh Hoàng Thắng
Ngày: 30/12/2013 09:25; Kích thước: 1,083,686 bytes
Mai Hoàng Chương
Ngày: 18/12/2013 16:59; Kích thước: 171,411 bytes
Đinh Hoàng Thắng
Ngày: 02/01/2014 09:59; Kích thước: 741,395 bytes
Mai Hoàng Chương
Ngày: 11/12/2013 08:30; Kích thước: 223,116 bytes
Đinh Hoàng Thắng
Ngày: 12/12/2013 18:03; Kích thước: 470,839 bytes
Mai Hoàng Chương
Ngày: 03/12/2013 17:06; Kích thước: 224,922 bytes
Mai Hoàng Chương
Ngày: 26/11/2013 15:11; Kích thước: 274,973 bytes
Đinh Hoàng Thắng
Ngày: 15/11/2013 10:00; Kích thước: 817,141 bytes
Mai Hoàng Chương
Ngày: 06/11/2013 08:22; Kích thước: 9,496 bytes
Mai Hoàng Chương
Ngày: 06/11/2013 08:22; Kích thước: 181,690 bytes
Đinh Hoàng Thắng
Ngày: 07/11/2013 08:55; Kích thước: 755,412 bytes
Đinh Hoàng Thắng
Ngày: 01/11/2013 09:05; Kích thước: 183,296 bytes
Mai Hoàng Chương
Ngày: 29/10/2013 10:18; Kích thước: 317,798 bytes
Đinh Hoàng Thắng
Ngày: 02/11/2013 15:12; Kích thước: 732,527 bytes
Mai Hoàng Chương
Ngày: 21/10/2013 15:55; Kích thước: 236,544 bytes
Mai Hoàng Chương
Ngày: 21/10/2013 15:55; Kích thước: 265,239 bytes
Đinh Hoàng Thắng
Ngày: 24/10/2013 09:42; Kích thước: 779,022 bytes
Mai Hoàng Chương
Ngày: 15/10/2013 09:24; Kích thước: 173,794 bytes
Đinh Hoàng Thắng
Ngày: 17/10/2013 13:39; Kích thước: 488,327 bytes
Mai Hoàng Chương
Ngày: 08/10/2013 08:48; Kích thước: 290,532 bytes
Đinh Hoàng Thắng
Ngày: 08/10/2013 15:07; Kích thước: 602,781 bytes
Mai Hoàng Chương
Ngày: 02/10/2013 07:35; Kích thước: 187,392 bytes
Mai Hoàng Chương
Ngày: 30/09/2013 16:48; Kích thước: 167,053 bytes

Môn Các Phương pháp Phân tích Định lượng được thiết kế với hai mục tiêu chính. Thứ nhất, môn học này cung cấp cho học viên khả năng phân tích có tính phê phán đối với các nghiên cứu phân tích định lượng và thực nghiệm được thực hiện bởi các tác giả khác và sử dụng các phân tích này vào việc thiết kế chính sách công. Mục tiêu thứ hai là cung cấp cho học viên những kỹ năng cần thiết để tự mình thực hiện các phân tích định lượng chính sách.

Môn học gồm 2 phần chính:

* Thống kê ứng dụng

* Kinh tế lượng