MPP-511

Kinh tế học vi mô dành cho chính sách công

Đặng Văn Thanh; Lê Thị Quỳnh Trâm
Ngày: 07/11/2013 10:22; Kích thước: 815,115 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 30/09/2013
10:15 - 11:45

Bài giảng 01. Nhập môn Kinh tế học vi mô và chính sách công 

Nguyễn Xuân Thành

Bài đọc:

1. Mankiw, Ch.1

2. PR, Ch. 1

Thứ 4, 02/10/2013
10:15 - 11:45

Bài giảng 02. Nhập môn Một số nguyên lý quan trọng của kinh tế học vi mô

Đặng Văn Thanh

Bài đọc:

1. Mankiw, Ch.1

2. PR, Ch. 1

Thứ 6, 04/10/2013
10:15 - 11:45

Không có lớp

Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. Bùi Anh Tuấn
Ngày: 20/09/2013 10:38; Kích thước: 58,669 bytes
Vũ Thành Tự Anh sưu tầm và tổng hợp
Ngày: 20/12/2013 11:31; Kích thước: 638,613 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. Bùi Anh Tuấn
Ngày: 20/09/2013 10:37; Kích thước: 58,669 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. Bùi Anh Tuấn
Ngày: 15/10/2013 15:14; Kích thước: 58,669 bytes
Jordan Ellenberg
Ngày: 27/12/2013 09:44; Kích thước: 456,440 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. Bùi Anh Tuấn
Ngày: 19/12/2013 15:07; Kích thước: 58,669 bytes
Catherine Rampell
Ngày: 19/12/2013 14:58; Kích thước: 486,238 bytes
Natalie Angier
Ngày: 19/12/2013 14:57; Kích thước: 435,316 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. Bùi Anh Tuấn
Ngày: 15/10/2013 15:10; Kích thước: 58,669 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. Bùi Anh Tuấn
Ngày: 20/09/2013 10:36; Kích thước: 58,669 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. Bùi Anh Tuấn
Ngày: 20/09/2013 10:36; Kích thước: 58,669 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. Bùi Anh Tuấn
Ngày: 20/09/2013 10:35; Kích thước: 58,669 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. Bùi Anh Tuấn
Ngày: 20/09/2013 10:35; Kích thước: 58,669 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. Bùi Anh Tuấn
Ngày: 20/09/2013 10:34; Kích thước: 58,669 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. Bùi Anh Tuấn
Ngày: 20/09/2013 10:34; Kích thước: 58,669 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. Bùi Anh Tuấn
Ngày: 20/09/2013 10:34; Kích thước: 58,669 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. Bùi Anh Tuấn
Ngày: 20/09/2013 10:33; Kích thước: 58,669 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. Bùi Anh Tuấn
Ngày: 20/09/2013 10:33; Kích thước: 58,669 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. Bùi Anh Tuấn
Ngày: 19/09/2013 17:06; Kích thước: 58,669 bytes
Jordan Ellenberg
Ngày: 31/10/2013 13:50; Kích thước: 701,355 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 31/10/2013 11:21; Kích thước: 275,144 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. Bùi Anh Tuấn
Ngày: 19/09/2013 17:05; Kích thước: 58,669 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 19/09/2013 17:01; Kích thước: 58,669 bytes
Edward Glaeser
Ngày: 19/10/2013 11:03; Kích thước: 570,040 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 19/09/2013 17:00; Kích thước: 58,669 bytes
Steve Lohr
Ngày: 17/10/2013 17:45; Kích thước: 235,680 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. Bùi Anh Tuấn
Ngày: 19/09/2013 16:57; Kích thước: 58,669 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. Bùi Anh Tuấn
Ngày: 19/09/2013 16:57; Kích thước: 58,669 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. Bùi Anh Tuấn
Ngày: 19/09/2013 16:56; Kích thước: 58,669 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. Bùi Anh Tuấn
Ngày: 19/09/2013 16:56; Kích thước: 58,669 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. Bùi Anh Tuấn
Ngày: 19/09/2013 16:55; Kích thước: 58,669 bytes
Hoàng Ma
Ngày: 19/09/2013 16:54; Kích thước: 423,580 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. Bùi Anh Tuấn
Ngày: 19/09/2013 16:43; Kích thước: 58,669 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. Bùi Anh Tuấn
Ngày: 19/09/2013 16:42; Kích thước: 58,669 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 19/09/2013 16:42; Kích thước: 58,669 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. Bùi Anh Tuấn
Ngày: 19/09/2013 16:41; Kích thước: 58,669 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 19/09/2013 16:40; Kích thước: 58,669 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 02/01/2014 09:03; Kích thước: 1,769,070 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 02/01/2014 09:02; Kích thước: 280,050 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 02/01/2014 09:00; Kích thước: 2,148,995 bytes
Lê Thị Quỳnh Trâm
Ngày: 30/12/2013 14:42; Kích thước: 288,419 bytes
Lê Thị Quỳnh Trâm
Ngày: 27/12/2013 19:30; Kích thước: 514,060 bytes
Lê Thị Quỳnh Trâm
Ngày: 27/12/2013 09:25; Kích thước: 665,560 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 13/12/2013 15:04; Kích thước: 405,205 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 11/12/2013 16:48; Kích thước: 878,473 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 11/12/2013 16:44; Kích thước: 340,316 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 11/12/2013 16:42; Kích thước: 340,316 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 11/12/2013 16:41; Kích thước: 2,108,584 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 29/11/2013 13:58; Kích thước: 370,792 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 28/11/2013 16:52; Kích thước: 509,275 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 28/11/2013 16:51; Kích thước: 496,841 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 05/11/2013 10:23; Kích thước: 510,218 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 05/11/2013 10:22; Kích thước: 485,939 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 05/11/2013 10:21; Kích thước: 532,171 bytes
Lê Thị Quỳnh Trâm
Ngày: 18/11/2013 10:14; Kích thước: 355,663 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 24/10/2013 08:35; Kích thước: 430,260 bytes
Lê Thị Quỳnh Trâm
Ngày: 23/10/2013 07:59; Kích thước: 662,578 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 14/10/2013 08:41; Kích thước: 818,142 bytes
Lê Thị Quỳnh Trâm
Ngày: 12/10/2013 10:20; Kích thước: 465,385 bytes
Lê Thị Quỳnh Trâm
Ngày: 10/10/2013 15:09; Kích thước: 228,592 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 30/09/2013 17:15; Kích thước: 535,419 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 30/09/2013 17:13; Kích thước: 548,534 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 30/09/2013 08:39; Kích thước: 393,999 bytes
Lê Thị Quỳnh Trâm
Ngày: 18/12/2013 10:19; Kích thước: 316,528 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 12/12/2013 18:05; Kích thước: 297,923 bytes
Lê Thị Quỳnh Trâm
Ngày: 09/12/2013 17:43; Kích thước: 399,428 bytes
Lê Thị Quỳnh Trâm
Ngày: 06/12/2013 16:30; Kích thước: 154,656 bytes
Lê Thị Quỳnh Trâm
Ngày: 05/11/2013 10:26; Kích thước: 204,507 bytes
Lê Thị Quỳnh Trâm
Ngày: 18/10/2013 15:45; Kích thước: 222,310 bytes
Harvard Kennedy School
Ngày: 11/10/2013 14:45; Kích thước: 399,340 bytes
Lê Thị Quỳnh Trâm
Ngày: 11/10/2013 14:39; Kích thước: 310,810 bytes
Lê Thị Quỳnh Trâm
Ngày: 04/10/2013 16:10; Kích thước: 211,932 bytes
Vũ Thành Tự Anh, Đỗ Hoàng Phương
Ngày: 20/12/2013 16:53; Kích thước: 906,475 bytes
Ngày: 20/12/2013 16:53; Kích thước: 626,208 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 29/11/2013 16:08; Kích thước: 797,434 bytes
Vũ Thành Tự Anh, Đỗ Hoàng Phương
Ngày: 25/11/2013 16:36; Kích thước: 882,720 bytes
Stephen J. Quinlan, José A. Gómez-Ibáñez, Derek C. Bok
Ngày: 11/10/2013 14:34; Kích thước: 890,644 bytes

Mục tiêu chính của môn học là trong và sau khi học, học viên có thể áp dụng được các khái niệm, nguyên lý, và công cụ của kinh tế học vi mô trong việc: (i) Hiểu bản chất nhiều vấn đề kinh tế được thảo luận trên các phương tiện thông tin đại chúng;(ii) Áp dụng kiến thức của môn học để phân tích và đánh giá các vấn đề chính sách công; (iii) Sử dụng kiến thức nền tảng của kinh tế học vi mô cho các môn học chuyên ngành sau này.

Bên cạnh các nội dung cơ bản như lý thuyết về cung, cầu và cân bằng thị trường; lý thuyết về hành vi người tiêu dùng; lý thuyết về sản xuất, lý thuyết trò chơi v.v. môn học này còn đề cập tới một số chủ đề có tính đặc thù trong việc ra các quyết định chính sách công như tính hiệu quả và công bằng, phân tích phúc lợi, và thất bại thị trường. Trong chừng mực nhất định, môn học cũng sẽ đề cập tới những phân tích về tác động xã hội của các chính sách công và đối chiếu chúng với các lập luận từ góc độ kinh tế.