MPP-512

Kinh tế học vĩ mô: Lý thuyết và ứng dụng chính sách

Ngày: 12/09/2013 14:02; Kích thước: 360,990 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 30/09/2013
08:30 - 10:00

Bài giảng 1: Giới thiệu môn học

CHÂU VĂN THÀNH

Thứ 4, 02/10/2013
08:30 - 10:00

Bài giảng 2: Đo lường hoạt động kinh tế

CHÂU VĂN THÀNH

Bài đọc:

1. Moss 2007 - Ch. 1, 5

Thứ 6, 04/10/2013
08:30 - 10:00

Giới thiệu về FETP

Robert Skidelsky
Ngày: 17/09/2013 15:06; Kích thước: 470,221 bytes
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Ngày: 17/09/2013 15:00; Kích thước: 1,076,780 bytes
Kosh Mansori
Ngày: 17/09/2013 14:43; Kích thước: 904,057 bytes
Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
Ngày: 17/09/2013 14:30; Kích thước: 2,554,479 bytes
Nguyễn Thị Thu Hằng, Đinh Tuấn Minh, Tô Trung Thành, Lê Hồng Giang & Phạm Văn Hà
Ngày: 17/09/2013 14:28; Kích thước: 58,669 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 26/11/2013 16:11; Kích thước: 321,252 bytes
Graciela L. Kaminsky; Carmen M. Reinhart & Carlos A. Végh
Ngày: 17/09/2013 14:03; Kích thước: 1,390,539 bytes
Jose A. Ocampo; Codrina Rada & Lance Taylor
Ngày: 16/09/2013 14:03; Kích thước: 904,804 bytes
Jose A. Ocampo; Codrina Rada & Lance Taylor
Ngày: 16/09/2013 14:00; Kích thước: 504,918 bytes
Jose A. Ocampo; Codrina Rada & Lance Taylor
Ngày: 16/09/2013 13:56; Kích thước: 495,508 bytes
Paul Krugman; Robin Wells
Ngày: 16/09/2013 13:47; Kích thước: 58,669 bytes
Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
Ngày: 16/09/2013 13:45; Kích thước: 2,554,479 bytes
Jose A. Ocampo; Codrina Rada & Lance Taylor
Ngày: 16/09/2013 13:38; Kích thước: 547,934 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 16/09/2013 13:26; Kích thước: 1,887,993 bytes
Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
Ngày: 16/09/2013 11:30; Kích thước: 609,648 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 16/09/2013 11:20; Kích thước: 1,887,993 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 13/09/2013 16:51; Kích thước: 1,887,993 bytes
Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
Ngày: 13/09/2013 15:07; Kích thước: 916,351 bytes
Paul Krugman; Robin Wells
Ngày: 13/09/2013 15:05; Kích thước: 58,669 bytes
Paul Krugman; Robin Wells
Ngày: 13/09/2013 14:08; Kích thước: 58,669 bytes
David Spencer
Ngày: 13/09/2013 13:55; Kích thước: 227,746 bytes
Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
Ngày: 13/09/2013 11:16; Kích thước: 663,285 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 13/09/2013 11:15; Kích thước: 58,669 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 13/09/2013 11:14; Kích thước: 58,669 bytes
Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
Ngày: 13/09/2013 11:12; Kích thước: 6,488,525 bytes
Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
Ngày: 13/09/2013 11:08; Kích thước: 844,725 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 12/09/2013 16:19; Kích thước: 58,669 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 02/01/2014 16:04; Kích thước: 2,024,284 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 26/12/2013 09:51; Kích thước: 3,993,123 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 19/12/2013 16:25; Kích thước: 1,752,332 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 13/12/2013 09:51; Kích thước: 2,566,302 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 16/12/2013 13:36; Kích thước: 1,032,998 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 09/12/2013 17:45; Kích thước: 1,279,573 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 06/12/2013 16:34; Kích thước: 3,150,575 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 02/12/2013 16:40; Kích thước: 3,260,883 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 28/11/2013 17:23; Kích thước: 3,748,092 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 20/11/2013 15:23; Kích thước: 637,685 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 20/11/2013 15:17; Kích thước: 304,365 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 20/11/2013 14:43; Kích thước: 606,594 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 05/11/2013 10:31; Kích thước: 1,640,199 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 24/10/2013 13:49; Kích thước: 747,642 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 24/10/2013 13:48; Kích thước: 411,775 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 24/10/2013 13:46; Kích thước: 1,273,096 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 17/10/2013 11:25; Kích thước: 980,108 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 17/10/2013 11:24; Kích thước: 384,647 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 15/10/2013 10:45; Kích thước: 2,927,802 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 10/10/2013 15:31; Kích thước: 3,800,283 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 04/10/2013 16:14; Kích thước: 3,556,701 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 30/09/2013 08:47; Kích thước: 165,802 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 30/09/2013 08:45; Kích thước: 1,324,898 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 30/09/2013 08:42; Kích thước: 1,666,186 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 30/09/2013 08:41; Kích thước: 1,319,334 bytes
Lâm Quang Lộc
Ngày: 11/01/2014 08:31; Kích thước: 238,700 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 19/12/2013 16:28; Kích thước: 314,913 bytes
Lâm Quang Lộc
Ngày: 13/01/2014 08:06; Kích thước: 366,189 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 05/12/2013 11:23; Kích thước: 198,941 bytes
Lâm Quang Lộc
Ngày: 16/12/2013 14:41; Kích thước: 406,528 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 25/11/2013 08:49; Kích thước: 185,642 bytes
Lâm Quang Lộc
Ngày: 20/11/2013 16:52; Kích thước: 535,314 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 24/10/2013 13:54; Kích thước: 1,179,205 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 24/10/2013 13:53; Kích thước: 481,043 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 30/10/2013 15:41; Kích thước: 567,689 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 14/10/2013 11:29; Kích thước: 324,953 bytes
Lâm Quang Lộc
Ngày: 17/10/2013 09:23; Kích thước: 264,518 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 30/09/2013 15:23; Kích thước: 430,956 bytes
John Fernald/N. Gregory Mankiw
Ngày: 20/11/2013 16:35; Kích thước: 174,250 bytes
Eshragh Motahar; Châu Văn Thành
Ngày: 20/11/2013 16:32; Kích thước: 219,039 bytes
David Spencer; Châu Văn Thành
Ngày: 20/11/2013 15:35; Kích thước: 428,456 bytes

Môn Kinh tế vĩ mô – Lý thuyết và Chính sách được thiết kế nhằm cung cấp kiến thức cơ bản, kỹ năng đánh giá và phân tích các sự kiện kinh tế vĩ mô, góp phần cải thiện mức độ hiểu biết của học viên về quá trình xây dựng và thực thi các chính sách kinh tế vĩ mô ở các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam, đồng thời làm cơ sở cho việc phân tích các vấn đề có liên quan trong các môn học ứng dụng sau này.

Do Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright hướng vào lĩnh vực chuyên sâu về Chính sách Công nên các nội dung về phân tích kinh tếáp dụng vào việc giải thích các vấn đề thực tiễn, cũng như nghiên cứu tác động của các chính sách kinh tế vĩ mô sẽ được đặc biệt chú trọng nhiều hơn thay vì chỉ đặt ra yêu cầu nhớ suông các khái niệm và định nghĩa hay chỉ tập trung vào các trường phái lý thuyết và các mô hình kinh tế vĩ mô trừu tượng.