MPP-541

Luật và chính sách công

Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 20/11/2013 09:50; Kích thước: 314,543 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 3, 26/11/2013
08:30 - 10:00

Giới thiệu môn học: Thách thức mới đối với nhà nước và pháp luật

- Mong đợi với môn học

- Giới thiệu môn học

- Tổng quan về những thách thức đối với nhà nước và pháp luật

Thứ 5, 28/11/2013
08:30 - 10:00

Bài giảng 1. Tổng quan về pháp luật

Tình huống 1: Việc hiếu, việc hỉ & Dự thảo nghị định xử phạt vi cảnh gây tranh cãi

- Khái niệm pháp luật, hệ thống pháp luật, nguồn luật

- Chức năng xã hội của luật pháp

- Các lý thuyết nghiên cứu luật pháp

Bài đọc:

- Peerenborn Báo cáo nghiên cứu về quản lý tòa án ở Trung Quốc, UNDP-Ban chỉ đạo cải cách tư pháp, 2011, trang: 1-35

- PDN 9-42

Đọc thêm:

- James Maxeiner, Different Roads to the Rule of Law: Their Importance for Law Reform in Taiwan, Tunghai University Law Review, No. 19, pp. 159-194, December 2003

Quốc hội 10
Ngày: 30/12/2013 14:22; Kích thước: 288,463 bytes
Quốc hội 11
Ngày: 30/12/2013 11:37; Kích thước: 536,718 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 30/12/2013 11:18; Kích thước: 58,669 bytes
Quốc hội
Ngày: 30/12/2013 11:05; Kích thước: 503,723 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 30/12/2013 11:29; Kích thước: 946,568 bytes
Quốc hội
Ngày: 20/11/2013 14:07; Kích thước: 1,619,820 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 20/11/2013 14:06; Kích thước: 58,669 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 20/11/2013 11:12; Kích thước: 58,669 bytes
Quốc hội
Ngày: 20/11/2013 11:11; Kích thước: 1,619,820 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 20/11/2013 11:08; Kích thước: 58,669 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 19/11/2013 15:37; Kích thước: 58,669 bytes
Ann Seidman, Robert Seidman, Nalin Abeysekere
Ngày: 19/11/2013 15:07; Kích thước: 58,669 bytes
Quốc hội
Ngày: 19/11/2013 15:06; Kích thước: 451,285 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 19/11/2013 15:00; Kích thước: 58,669 bytes
Ann Seidman, Robert Seidman, Nalin Abeysekere
Ngày: 19/11/2013 15:00; Kích thước: 58,669 bytes
Thái Vĩnh Thắng
Ngày: 18/11/2013 17:08; Kích thước: 679,498 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 18/11/2013 16:46; Kích thước: 58,669 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 18/11/2013 16:12; Kích thước: 58,669 bytes
UNDP
Ngày: 18/11/2013 16:11; Kích thước: 1,210,086 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 18/11/2013 16:07; Kích thước: 58,669 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 09/01/2014 08:33; Kích thước: 781,065 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 09/01/2014 08:32; Kích thước: 279,269 bytes
Phạm Duy Ngĩa
Ngày: 09/01/2014 08:31; Kích thước: 388,577 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 26/12/2013 10:00; Kích thước: 595,128 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 26/12/2013 09:59; Kích thước: 501,242 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 13/12/2013 15:49; Kích thước: 487,596 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 13/12/2013 15:48; Kích thước: 452,065 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 13/12/2013 15:47; Kích thước: 433,093 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 02/12/2013 16:53; Kích thước: 425,067 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 02/12/2013 16:51; Kích thước: 1,434,370 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 02/12/2013 16:50; Kích thước: 489,147 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 09/01/2014 11:02; Kích thước: 172,498 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 26/12/2013 09:57; Kích thước: 165,980 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 16/12/2013 09:01; Kích thước: 172,990 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 10/12/2013 10:40; Kích thước: 349,459 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 04/12/2013 15:39; Kích thước: 172,623 bytes

Kết thúc môn học này, học viên sẽ có khả năng tốt hơn để:

- Thảo luận về vai trò của hệ thống pháp luật đối với các chính sách công, đặc biệt là góp phần xây dựng một nhà nước mạnh, hiệu năng,

- Nhận biết những quy luật trong quy trình lập pháp và mối quan hệ giữa chính sách công và luật pháp được thể hiện trong quy trình lập pháp,

- Phát triển những quan niệm, phương pháp và kỹ năng cần thiết để đánh giá chất lượng pháp luật trong tương quan với một lĩnh vực chính sách công cụ thể như đảm bảo quyền tài sản cho người dân, tự do khế ước, tự do cạnh tranh, giúp người dân tiệm cận công lý trong những trường hợp có xung đột lợi ích.