MPP-523

Kinh tế lượng ứng dụng

Đinh Công Khải & Cao Hào Thi
Ngày: 10/04/2014 10:35; Kích thước: 285,561 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 07/04/2014
15:15 - 16:45

Ôn tập Kinh tế lượng căn bản

Cao Hào Thi

Thứ 4, 09/04/2014
15:15 - 16:45

Nghỉ - Giỗ Tổ Vua Hùng

Đinh Công Khải
Ngày: 15/05/2014 19:00; Kích thước: 552,125 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 28/04/2014 10:53; Kích thước: 197,165 bytes
Damodar N. Gujarati
Ngày: 31/03/2014 11:19; Kích thước: 886,896 bytes
Damodar N. Gujarati
Ngày: 31/03/2014 11:27; Kích thước: 1,093,461 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 16/05/2014 08:53; Kích thước: 552,125 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 13/05/2014 16:27; Kích thước: 1,429,220 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 07/05/2014 10:42; Kích thước: 485,030 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 29/04/2014 09:37; Kích thước: 269,915 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 23/04/2014 09:40; Kích thước: 351,293 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 23/04/2014 09:36; Kích thước: 167,119 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 23/04/2014 09:29; Kích thước: 554,598 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 18/04/2014 09:15; Kích thước: 647,369 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 15/04/2014 10:12; Kích thước: 12,669 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 15/04/2014 10:11; Kích thước: 902,552 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 14/04/2014 10:49; Kích thước: 901,428 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 02/04/2014 11:02; Kích thước: 445,243 bytes
Đinh Công Khải & Cao Hào Thi
Ngày: 04/06/2014 19:16; Kích thước: 259,126 bytes
Đinh Công Khải & Cao Hào Thi
Ngày: 12/05/2014 14:43; Kích thước: 2,705 bytes
Đinh Công Khải & Cao Hào Thi
Ngày: 12/05/2014 14:43; Kích thước: 428,032 bytes
Đinh Công Khải & Cao Hào Thi
Ngày: 12/05/2014 14:41; Kích thước: 203,161 bytes
Đinh Công Khải & Cao Hào Thi
Ngày: 28/04/2014 15:10; Kích thước: 940 bytes
Đinh Công Khải & Cao Hào Thi
Ngày: 28/04/2014 15:10; Kích thước: 180,809 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 14/04/2014 08:24; Kích thước: 16,033 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 14/04/2014 08:22; Kích thước: 10,857 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 14/04/2014 08:22; Kích thước: 213,182 bytes

Môn học này nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên khả năng đọc hiểu các nghiên cứu thực nghiệm được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu kinh tế. Ngoài ra, nó còn nhằm cung cấp cho sinh viên các kỹ năng cần thiết để sinh viên có thể tự thực hiện một nghiên cứu định lượng về các chính sách.