MPP-531

Phân tích tài chính

Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 16/01/2014 16:27; Kích thước: 318,848 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 10/02/2014
15:15 - 16:45

Bài giảng 01: Công cụ, tổ chức và thị trường tài chính (X. Thành)

Bài đọc:

1. Bodie, Kane & Marcus, chương 2

2. Mishkin, Kinh tế tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính, chương 3.

Thứ 4, 12/02/2014
15:15 - 16:45

Bài giảng 02: Chiết khấu ngân lưu và giá trị hiện tại (I) (A. Tuấn)

Bài đọc:

1. Brealey & Myers, chương 2 & 3

Thứ 6, 14/02/2014
10:15 - 11:45

Bài giảng 03: Chiết khấu ngân lưu và giá trị hiện tại (II) (A. Tuấn)

Bài đọc:

1. Brealey & Myers, chương 2 & 3

Phát bài tập 1

Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 23/04/2014 17:54; Kích thước: 606,191 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane và Alan J. Marucs
Ngày: 17/01/2014 14:41; Kích thước: 1,538,809 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 23/04/2014 17:46; Kích thước: 848,404 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 17/01/2014 14:39; Kích thước: 757,757 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 17/01/2014 14:37; Kích thước: 680,635 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane và Alan J. Marucs
Ngày: 17/01/2014 14:31; Kích thước: 736,672 bytes
Clyde P. Stickney & Roman Weil
Ngày: 17/01/2014 14:29; Kích thước: 607,797 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 17/01/2014 14:17; Kích thước: 730,302 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 17/01/2014 14:14; Kích thước: 730,302 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 17/01/2014 14:09; Kích thước: 730,302 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane và Alan J. Marucs
Ngày: 17/01/2014 13:53; Kích thước: 1,316,419 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 17/01/2014 13:51; Kích thước: 1,000,705 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 17/01/2014 11:25; Kích thước: 639,761 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 17/01/2014 11:17; Kích thước: 757,287 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 17/01/2014 11:16; Kích thước: 757,287 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane và Alan J. Marucs
Ngày: 17/01/2014 10:23; Kích thước: 1,145,885 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane và Alan J. Marucs
Ngày: 17/01/2014 10:22; Kích thước: 1,003,137 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane và Alan J. Marucs
Ngày: 17/01/2014 10:10; Kích thước: 846,408 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane và Alan J. Marucs
Ngày: 17/01/2014 10:09; Kích thước: 846,408 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 17/01/2014 10:07; Kích thước: 719,052 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 17/01/2014 10:06; Kích thước: 834,322 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 17/01/2014 10:05; Kích thước: 719,052 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 17/01/2014 10:02; Kích thước: 834,322 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane và Alan J. Marucs
Ngày: 17/01/2014 09:57; Kích thước: 1,003,137 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 13/05/2014 09:04; Kích thước: 29,986 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 13/05/2014 09:02; Kích thước: 1,121,904 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 08/05/2014 15:04; Kích thước: 692,770 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 07/05/2014 18:29; Kích thước: 657,259 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 07/05/2014 18:22; Kích thước: 64,512 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 07/05/2014 18:21; Kích thước: 476,801 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 23/04/2014 17:34; Kích thước: 86,016 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 23/04/2014 17:31; Kích thước: 500,812 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 23/04/2014 17:01; Kích thước: 951,661 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 23/04/2014 17:06; Kích thước: 2,140,433 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 18/03/2014 13:47; Kích thước: 13,209 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 18/03/2014 13:45; Kích thước: 2,050,468 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 18/03/2014 13:38; Kích thước: 301,471 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 20/03/2014 13:44; Kích thước: 1,709,168 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 13/03/2014 14:07; Kích thước: 943,066 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 11/03/2014 15:25; Kích thước: 1,010,661 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 05/03/2014 15:49; Kích thước: 2,647,136 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/02/2014 16:10; Kích thước: 82,432 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/02/2014 16:09; Kích thước: 772,829 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 27/02/2014 16:06; Kích thước: 1,879,248 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 26/02/2014 14:58; Kích thước: 4,497,667 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 24/02/2014 09:33; Kích thước: 13,387,498 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 20/02/2014 08:40; Kích thước: 3,154,094 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 14/02/2014 10:00; Kích thước: 1,240,028 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 20/01/2014 10:17; Kích thước: 2,619,216 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 10/02/2014 08:24; Kích thước: 778,078 bytes
Nguyễn Xuân Thành & Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 28/05/2014 11:55; Kích thước: 801,350 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 26/05/2014 13:26; Kích thước: 283,777 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 13/05/2014 16:19; Kích thước: 150,259 bytes
Phạm Quốc Khang
Ngày: 21/05/2014 15:10; Kích thước: 552,146 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 05/05/2014 12:59; Kích thước: 451,161 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 08/04/2014 11:57; Kích thước: 587,163 bytes
Phạm Quốc Khang
Ngày: 05/05/2014 12:50; Kích thước: 743,160 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 08/04/2014 11:47; Kích thước: 391,800 bytes
Nguyễn Xuân Thành & Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 28/03/2014 16:34; Kích thước: 813,487 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 21/03/2014 10:20; Kích thước: 277,357 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 24/03/2014 16:42; Kích thước: 355,071 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 11/03/2014 10:26; Kích thước: 280,284 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 13/03/2014 10:03; Kích thước: 768,940 bytes
Ban Giảng viên
Ngày: 21/02/2014 15:59; Kích thước: 497,234 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 25/02/2014 09:21; Kích thước: 309,646 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 25/02/2014 10:53; Kích thước: 399,020 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 20/02/2014 08:57; Kích thước: 559,894 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 14/02/2014 13:58; Kích thước: 311,526 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 08/05/2014 18:21; Kích thước: 77,274 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 08/05/2014 17:26; Kích thước: 509,137 bytes
Nguyễn Xuân Thành & Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 08/05/2014 16:45; Kích thước: 58,993 bytes
Nguyễn Xuân Thành & Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 08/05/2014 16:44; Kích thước: 855,947 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 08/05/2014 15:48; Kích thước: 643,421 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 08/05/2014 15:43; Kích thước: 867,226 bytes
Nguyễn Xuân Thành; Trần Thị Quế Giang; Đỗ Thiên Anh Tuấn & Nguyễn Đức Mậu
Ngày: 08/05/2014 15:30; Kích thước: 1,296,731 bytes
Thomas R. Ripper
Ngày: 08/05/2014 11:57; Kích thước: 400,457 bytes
Saigon Commercial Bank
Ngày: 17/04/2014 08:58; Kích thước: 7,324,928 bytes
Nguyễn Xuân Thành & Trần Thị Quế Giang
Ngày: 21/03/2014 10:15; Kích thước: 111,104 bytes
Nguyễn Xuân Thành & Trần Thị Quế Giang
Ngày: 21/03/2014 10:13; Kích thước: 1,000,640 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 13/03/2014 11:43; Kích thước: 222,408 bytes
Nguyễn Xuân Thành & Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 11/03/2014 16:56; Kích thước: 87,040 bytes
Nguyễn Xuân Thành & Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 11/03/2014 16:54; Kích thước: 1,344,554 bytes
Huỳnh Thế Du & Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 20/02/2014 08:51; Kích thước: 385,640 bytes

Môn học bắt đầu bằng các chủ đề căn bản của tài chính về ngân lưu chiết khấu và định giá trái phiếu, cổ phiếu bằng phương pháp chiết khấu ngân lưu. Trong phần đầu tiên này, học viên cũng được giới thiệu các kiến thức kế toán thiết yếu nhất để phân tích tài chính. Phần tiếp theo của môn học tập trung vào nội dung thứ hai của tài chính căn bản là lý thuyết danh mục đầu tư, trong đó bao gồm các chủ đề về rủi ro và lợi nhuận, đa dạng hóa rủi ro, trạng thái cân bằng trên thị trường vốn và đầu tư tài chính dựa vào chênh lệch giá.

Trong phần thứ ba của môn học, học viên sẽ sử dụng các kiến thức căn bản đã học trong phần 1 và 2 để phân tích tài chính doanh nghiệp. Học viên sẽ được giới thiệu khung và các công cụ phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp, tiếp cận lý thuyết cơ cấu vốn và thực hành định giá doanh nghiệp. Phần cuối cùng của môn học được dành cho nội dung phân tích rủi ro và các công cụ tài chính phái sinh. Học viên sẽ thực hành phân tích rủi ro theo phương pháp mô phỏng Monte Carlo, tiếp cận khái niệm và nguyên lý định giá các công cụ hợp đồng kỳ hạn, quyền chọn, và học sử dụng các công cụ này để quản lý rủi ro.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'