MPP-542

Quản trị nhà nước

Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 16/06/2015 15:47; Kích thước: 385,778 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 29/06/2015
10:15 - 11:45

Bài giảng 1. Giới thiệu môn học

- Giới thiệu tổng quan về môn học

- Các yêu cầu đối với học viên

Bài đọc:

1. Acemoglu, Điều gì làm một quốc gia trở nên giàu có, MIT 2009

2. Tony Bovaird và Elke Löffler, Chương 1.

Thứ 4, 01/07/2015
10:15 - 11:45

Bài giảng 2. Khái niệm quản trị nhà nước

- Quản trị nhà nước và Quản lý nhà nước

- Những yếu tố cốt lõi của quản trị nhà nước

Bài đọc:

1. Tony Bovaird và Elke Löffler, Chương 13, 15.

Quốc hội khóa 13
Ngày: 21/07/2015 19:30; Kích thước: 540,653 bytes
Cao Huy Thuần
Ngày: 19/06/2015 17:16; Kích thước: 440,013 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 06/07/2015 16:24; Kích thước: 619,186 bytes
Quốc hội
Ngày: 06/07/2015 15:39; Kích thước: 626,914 bytes
Nguyễn Cửu Việt, Trương Đắc Linh
Ngày: 19/06/2015 16:09; Kích thước: 860,538 bytes
Nguyễn Sĩ Dũng, Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 19/06/2015 16:01; Kích thước: 1,606,154 bytes
Daron Acemoglu
Ngày: 19/06/2015 15:53; Kích thước: 295,830 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 24/08/2015 07:42; Kích thước: 1,135,566 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 24/08/2015 07:41; Kích thước: 1,166,075 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 14/08/2015 18:54; Kích thước: 578,316 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 05/08/2015 15:43; Kích thước: 931,497 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 05/08/2015 15:39; Kích thước: 759,613 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 29/07/2015 16:02; Kích thước: 1,063,839 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 29/07/2015 16:00; Kích thước: 578,909 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 22/07/2015 07:59; Kích thước: 906,440 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 22/07/2015 07:56; Kích thước: 810,855 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 22/07/2015 07:53; Kích thước: 1,087,214 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 10/07/2015 08:32; Kích thước: 933,009 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 06/07/2015 09:50; Kích thước: 640,336 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 02/07/2015 15:48; Kích thước: 475,909 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 02/07/2015 15:46; Kích thước: 678,013 bytes
Evan Osnos
Ngày: 06/07/2015 17:25; Kích thước: 8,926,377 bytes

Môn học này là môn bắt buộc của Chương trình Thạc sĩ Chính sách công, gồm ½ học kỳ, tổng cộng có 18 buổi làm việc trên lớp, bao gồm 14 buổi giảng và 4 buổi dành cho học viên báo cáo và thảo luận các tiểu luận kết thúc khóa học (có thể xếp 4 buổi báo cáo trong 1 ngày). Mỗi buổi học gồm 2 tiết học trên lớp, mỗi tiết gồm 45 phút. Ngoài ra học viên phải đọc các tài liệu cho từng buổi giảng, phải tìm kiếm đề tài viết tiểu luận kết thúc môn học và tự nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của nhóm giảng viên. (Theo ước tính của giảng viên, tính trung bình, số lượng tài liệu cần phải đọc cho mỗi buổi học khoảng 50 trang).