MPP-553

Tài chính phát triển

Huỳnh Thế Du, Trần Thị Quế Giang và Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 25/06/2015 08:54; Kích thước: 426,752 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 3, 30/06/2015
13:30 - 15:00

Bài giảng 01: Hệ thống tài chính toàn cầu và vai trò của tài chính đối với phát triển kinh tế

Huỳnh Thế Du

Bài đọc:

1. Ngân hàng Thế giới (2001), Chương 1, "Làm cho tài chính trở nên hữu hiệu", trang 31-44. (Bản tiếng Việt: Chương 1, trang 43-60.)

2. "International Institutions", HBS case 9-796-116, February 13, 1996 & FETP cập nhật 2013

Tham khảo thêm:

1. Rao (2003), Chương 1: "Các thị trường tài chính, thể chế và chi phí giao dịch" và Chương 2: "Tài chính, tăng trưởng và phát triển kinh tế".

2. Levine R. (2004), Tài chính và tăng trưởng: Lý thuyết và kinh nghiệm. Working Paper 10766. NBER. (tiếng Anh).

Thứ 5, 02/07/2015
13:30 - 15:00

Bài giảng 02: Tổng quan hệ thống tài chính Việt Nam

Huỳnh Thế Du

Bài đọc:

1. Huỳnh Thế Du, Nguyễn Minh Kiều, Đỗ Thiên Anh Tuấn (2013), Hệ thống tài chính Việt Nam

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2011), "Thực trạng hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam."

David O. Beim và Charles W. Calomiris
Ngày: 25/06/2015 15:00; Kích thước: 2,151,819 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 22/07/2015 17:40; Kích thước: 729,452 bytes
World Bank
Ngày: 25/06/2015 11:05; Kích thước: 1,728,774 bytes
F. J. Fabozzi & F. Modigliani
Ngày: 25/06/2015 11:02; Kích thước: 421,422 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 25/06/2015 11:00; Kích thước: 578,207 bytes
David O. Beim; Charles W. Calomiris
Ngày: 25/06/2015 10:57; Kích thước: 692,059 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 25/06/2015 10:49; Kích thước: 816,371 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 25/06/2015 10:47; Kích thước: 367,402 bytes
Joseph E. Stiglitz
Ngày: 25/06/2015 10:44; Kích thước: 416,429 bytes
R. E. Caves & J. A. Frankel
Ngày: 25/06/2015 10:43; Kích thước: 383,939 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 25/06/2015 10:41; Kích thước: 290,179 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 25/06/2015 10:41; Kích thước: 396,503 bytes
Huỳnh Thế Du, Nguyễn Minh Kiều và Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 25/06/2015 10:38; Kích thước: 926,153 bytes
Harvard Business School
Ngày: 25/06/2015 10:16; Kích thước: 808,490 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 21/08/2015 13:39; Kích thước: 2,049,625 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 07/08/2015 16:16; Kích thước: 925,825 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 03/08/2015 16:18; Kích thước: 1,355,153 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 29/07/2015 15:54; Kích thước: 1,503,458 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 24/07/2015 11:46; Kích thước: 1,640,142 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 20/07/2015 13:03; Kích thước: 1,076,693 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 15/07/2015 11:45; Kích thước: 2,121,770 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 07/07/2015 18:09; Kích thước: 2,722,379 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 07/07/2015 18:08; Kích thước: 3,186,127 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 01/07/2015 15:40; Kích thước: 1,716,176 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 25/06/2015 10:12; Kích thước: 1,317,852 bytes
Huỳnh Thế Du, Jay K. Rosengard
Ngày: 11/08/2015 19:36; Kích thước: 148,569 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 14/07/2015 11:34; Kích thước: 256,860 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 14/07/2015 11:34; Kích thước: 258,035 bytes
Bùi Văn, Nguyễn Ngọc Bích, Lâm Quỳnh Anh và Eli Mazur
Ngày: 30/06/2015 16:20; Kích thước: 293,640 bytes
Huỳnh Thế Du và Jay K. Rosengard
Ngày: 24/07/2015 11:57; Kích thước: 448,741 bytes
Bùi Thị Phương Thảo và Trần Thị Quế Giang
Ngày: 01/07/2015 15:52; Kích thước: 1,040,038 bytes
Bùi Văn, Nguyễn Ngọc Bích, Lâm Quỳnh Anh và Eli Mazur
Ngày: 01/07/2015 15:50; Kích thước: 746,935 bytes

Nội dung chính của môn học là nghiên cứu cách thức xây dựng được một hệ thống tài chính hoạt động hữu hiệu nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế ở một nền kinh tế chuyển đổi, mở, và đang phát triển như Việt Nam. Cách tiếp cận thể chế được lựa chọn để trình bày các nội dụng này.

Môn học bắt đầu bằng việc giới thiệu một bức tranh tổng quan về hệ thống tài chính, vai trò của tài chính đối với phát triển kinh tế, phân tích quá trình chuyển biến của hệ thống tài chính ở các nước đang phát triển, đi từ những nguy cơ tiềm tàng về thất bại của chính phủ đối với các hình thức áp chế tài chính đến tự do hóa tài chính. Chúng ta cũng sẽ thảo luận về khủng hoảng tài chính, các triệu chứng, nguyên nhân và giải pháp khắc phục dựa vào kinh nghiệm của các cuộc khủng hoảng tài chính ở các quốc gia khác nhau.

Trong phần tiếp theo, chúng ta chuyển sang nghiên cứu các thành tố của một hệ thống tài chính và phân tích cách thức nhà nước can thiệp vào thị trường tài chính ở các nước chuyển đổi và đang phát triển. Ở đây vai trò của nhà nước trong việc tạo lập và hỗ trợ các tổ chức và thị trường tài chính được nhấn mạnh, đặc biệt trong bối cảnh của các nền kinh tế chuyển đổi. Chúng ta cũng xem xét những vấn đề cơ bản về quy tắc quản lý, giám sát thị trường tài chính của các tổ chức quốc tế.