MPP-523

Kinh tế lượng ứng dụng 2

Cao Hào Thi, Đinh Công Khải & Lê Việt Phú
Ngày: 06/04/2015 11:18; Kích thước: 299,084 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 06/04/2015
15:15 - 16:45

Bài giảng 1. Nới lỏng các giả định của mô hình cổ điển I: Đa cộng tuyến và cỡ mẫu nhỏ

Cao Hào Thi

Bài đọc:

1. DG3: Chương 10

Phát Bài tập 1 – Hạn nộp 20/04/2015.

Thứ 3, 07/04/2015
13:30 - 15:00

Bài giảng 2. Nới lỏng các giả định của mô hình cổ điển II: Phương sai thay đổi

Đinh Công Khải

Bài đọc:

1. DG3: Chương 11.

Damodar N. Gujarati
Ngày: 06/04/2015 12:00; Kích thước: 586,331 bytes
Damodar N. Gujarati
Ngày: 06/04/2015 11:55; Kích thước: 886,896 bytes
Damodar N. Gujarati
Ngày: 06/04/2015 11:54; Kích thước: 1,093,461 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 20/05/2015 08:17; Kích thước: 119,236 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 20/05/2015 08:16; Kích thước: 356,592 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 18/05/2015 09:28; Kích thước: 172,582 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 18/05/2015 09:26; Kích thước: 303,324 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 11/05/2015 13:52; Kích thước: 119,236 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 12/05/2015 17:21; Kích thước: 301,435 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 11/05/2015 08:57; Kích thước: 413,347 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 05/05/2015 14:31; Kích thước: 13,437 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 05/05/2015 14:31; Kích thước: 14,294 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 05/05/2015 14:31; Kích thước: 4,178 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 05/05/2015 14:25; Kích thước: 454,150 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 18/04/2015 11:03; Kích thước: 16,029 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 18/04/2015 11:03; Kích thước: 243,213 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 13/04/2015 16:43; Kích thước: 335,053 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 13/04/2015 16:42; Kích thước: 875,422 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 08/04/2015 16:58; Kích thước: 9,395 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 08/04/2015 16:56; Kích thước: 598,896 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 03/04/2015 09:48; Kích thước: 13,180 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 03/04/2015 09:47; Kích thước: 853,827 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 06/04/2015 14:55; Kích thước: 903,581 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 18/05/2015 10:14; Kích thước: 195,632 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 18/05/2015 10:13; Kích thước: 275,904 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 13/05/2015 09:19; Kích thước: 214,553 bytes
Cao Hào Thi, Đinh Công Khải
Ngày: 04/05/2015 17:32; Kích thước: 27,648 bytes
Cao Hào Thi, Đinh Công Khải
Ngày: 07/05/2015 10:07; Kích thước: 40,960 bytes
Cao Hào Thi, Đinh Công Khải
Ngày: 04/05/2015 17:31; Kích thước: 156,906 bytes
Cao Hao Thi & Dinh Cong Khai
Ngày: 20/04/2015 10:36; Kích thước: 27,648 bytes
Cao Hào Thi, Đinh Công Khải
Ngày: 20/04/2015 10:35; Kích thước: 199,699 bytes
Cao Hào Thi & Đinh Công Khải
Ngày: 06/04/2015 16:57; Kích thước: 23,040 bytes
Cao Hào Thi & Đinh Công Khải
Ngày: 03/04/2015 09:55; Kích thước: 9,155 bytes
Cao Hào Thi & Đinh Công Khải
Ngày: 03/04/2015 09:54; Kích thước: 8,302 bytes
Cao Hào Thi, Đinh Công Khải
Ngày: 06/04/2015 16:55; Kích thước: 222,180 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 05/05/2015 14:32; Kích thước: 1,074,532 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 13/04/2015 16:52; Kích thước: 167,119 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 13/04/2015 16:48; Kích thước: 208,836 bytes
Cao Hào Thi et al.
Ngày: 13/04/2015 16:47; Kích thước: 354,499 bytes

Môn học này nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên khả năng đọc hiểu các nghiên cứu thực nghiệm được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu kinh tế. Ngoài ra, nó còn nhằm cung cấp cho sinh viên các kỹ năng cần thiết để sinh viên có thể tự thực hiện một nghiên cứu định lượng về các chính sách.