MPP-545

Phát triển vùng và địa phương

Nguyễn Xuân Thành, Phan Chánh Dưỡng
Ngày: 27/01/2015 13:16; Kích thước: 806,672 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 3, 27/01/2015
10:15 - 11:45

Bài giảng 01. Khuôn khổ lý thuyết: Định nghĩa năng lực cạnh tranh và các yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh

Nguyễn Xuân Thành

Bài đọc:

1. Về Cạnh Tranh, Chương 6, trang 1-8 (On competition, chapter 6, p155-166).

Thứ 5, 29/01/2015
10:15 - 11:45

Tình huống 01. Chiến lược cạnh tranh

Nguyễn Xuân Thành

Bài đọc:

1. NCTH: Solvell và Porter, 2008, Phần Lan và Nokia: Tạo ra nền kinh tế cạnh tranh nhất thế giới (9-702-427)

(Solvell and Porter, 2008, Finland and Nokia: Creating the world's most competitive economy )

2. Về Cạnh Tranh, Chương 2

(On competition, chapter 2).

Vũ Thành Tự Anh; Phan Chánh Dưỡng et al.
Ngày: 22/04/2015 10:22; Kích thước: 2,153,838 bytes
Michael E. Porter; ng.d. Nguyễn Ngọc Toàn, Lương Ngọc Hà, Nguyễn Quế Nga, Lê Thanh Hải
Ngày: 06/03/2015 10:09; Kích thước: 58,669 bytes
Michael E. Porter
Ngày: 27/01/2015 15:42; Kích thước: 468,660 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 27/01/2015 15:39; Kích thước: 1,623,816 bytes
Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), Asia Competitiveness Institute (ACI)
Ngày: 27/01/2015 15:37; Kích thước: 58,669 bytes
Michael E. Porter
Ngày: 27/01/2015 15:10; Kích thước: 424,060 bytes
Phan Chánh Dưỡng
Ngày: 27/01/2015 15:08; Kích thước: 1,176,314 bytes
Michael E. Porter
Ngày: 27/01/2015 15:34; Kích thước: 752,543 bytes
Michael E. Porter
Ngày: 27/01/2015 15:00; Kích thước: 424,060 bytes
Phan Chánh Dưỡng
Ngày: 13/05/2015 13:27; Kích thước: 2,847,434 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 06/04/2015 10:18; Kích thước: 870,548 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 20/03/2015 13:48; Kích thước: 1,644,384 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 09/03/2015 11:17; Kích thước: 2,536,586 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 02/03/2015 11:00; Kích thước: 1,288,978 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 06/02/2015 13:36; Kích thước: 948,773 bytes
Phan Chánh Dưỡng
Ngày: 09/02/2015 11:46; Kích thước: 1,183,468 bytes
Phan Chánh Dưỡng
Ngày: 28/01/2015 16:41; Kích thước: 1,886,122 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 06/05/2015 13:56; Kích thước: 815,662 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 04/05/2015 18:20; Kích thước: 134,306 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 17/04/2015 11:45; Kích thước: 234,796 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 15/04/2015 17:14; Kích thước: 245,335 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 20/03/2015 13:41; Kích thước: 250,603 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 06/03/2015 09:11; Kích thước: 128,480 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 03/02/2015 14:07; Kích thước: 140,238 bytes
Phan Chánh Dưỡng
Ngày: 03/02/2015 13:57; Kích thước: 129,645 bytes
Vũ Thành Tự Anh & Đỗ Hoàng Phương
Ngày: 06/05/2015 14:19; Kích thước: 1,945,455 bytes
Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Ngày: 04/05/2015 17:26; Kích thước: 2,105,666 bytes
Nguyễn Đình Cung; Phạm Anh Tuấn; Bùi Văn & David O. Dapice
Ngày: 22/04/2015 10:01; Kích thước: 612,110 bytes
Vũ Thành Tự Anh & Đỗ Hoàng Phương
Ngày: 22/04/2015 10:02; Kích thước: 1,595,374 bytes
Michael E. Porter
Ngày: 17/04/2015 11:36; Kích thước: 1,340,695 bytes
Michael E. Porter, Boon Siong Neo & Christian Ketels
Ngày: 16/04/2015 10:12; Kích thước: 1,821,123 bytes
Michael E. Porter & Willis Emmons
Ngày: 27/01/2015 15:50; Kích thước: 318,655 bytes
Michael E. Porter; Willis Emmons
Ngày: 27/01/2015 15:50; Kích thước: 586,636 bytes
Niels W. Ketelhohn; Michael E. Porter
Ngày: 27/01/2015 15:48; Kích thước: 1,041,299 bytes
Michael E. Porter & Gregory C. Bond
Ngày: 27/01/2015 15:46; Kích thước: 1,115,635 bytes
Nguyễn Anh Đức
Ngày: 13/03/2015 13:17; Kích thước: 1,860,228 bytes
Orjan Solvell; Michael e. Porter
Ngày: 27/01/2015 15:13; Kích thước: 1,156,859 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 20/03/2015 14:20; Kích thước: 73,835 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 20/03/2015 14:19; Kích thước: 97,372 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/01/2015 15:54; Kích thước: 151,045 bytes

Đây là môn học về năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế nhìn từ góc độ kinh tế học vi mô. Môn học này sử dụng khung phân tích vi mô về năng lực cạnh tranh (Microeconomics of Competitiveness) của GS. Michael Porter ở Trường Kinh doanh Harvard.

Mục tiêu của môn học này là nhằm trả lời câu hỏi: Làm thế nào một đơn vị hay tổ chức (chính quyền trung ương, chính quyền địa phương, các cụm ngành, hiệp hội ngành nghề v.v.) xây dựng năng lực cạnh tranh để đạt được các mục tiêu phát triển của mình?