MPP-543

Quản lý công

Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 24/06/2016 11:07; Kích thước: 732,194 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 3, 05/07/2016
08:30 - 11:45

Buổi 1. Giới thiệu môn học và tổ chức quá trình học tập

  • Mong đợi với môn học
  • Giới thiệu môn học
  • Chia nhóm dự án

Tổng quan về Quản lý Công Mới

Bài đọc:

  • Kamarck, Elaine (2007). "Cuộc Cách mạng trong Cai quản", trong The End of Government As We Know It, Chapter 1, tr. 1-13, Boulder: Lynne Reinner Publishers.
  • Kettl, Donald (1997). "Cuộc cách mạng toàn cầu trong quản lý công: Các chủ đề chỉ đạo, các liên kết còn thiếu", Journal of Policy Analysis and Management, 16:3, tr. 446-462.
Thứ 5, 07/07/2016
08:30 - 11:45

Buổi 2. Tổng quan về Quá trình Quản lý Chiến lược

  • Tình huống: "Thanh toán các Hóa đơn tại Junta của Andalusia."

Bài đọc:

  • Moore, Mark (1995). "Quản lý để Đạt tới Các Giá trị: Chiến lược Tổ chức trong Các Tổ chức Chính phủ, Phi Lợi nhuận và Vì Lợi nhuận", Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 29:1, tr. 183-204.
  • Leonard, Herman (2002). "Ghi chú Ngắn về Xây dựng Chiến lược Khu vực Công."
Joseph M. Hall, M. Eric Johnson
Ngày: 27/06/2016 10:49; Kích thước: 440,893 bytes
Harvard Business School
Ngày: 27/06/2016 10:48; Kích thước: 231,313 bytes
Edgar H. Schein
Ngày: 27/06/2016 10:48; Kích thước: 440,887 bytes
Robert Simons
Ngày: 27/06/2016 10:47; Kích thước: 673,060 bytes
Robert D. Behn
Ngày: 27/06/2016 10:47; Kích thước: 569,656 bytes
Jennifer S. Lerner; Philip E. Tetlock
Ngày: 27/06/2016 10:46; Kích thước: 673,705 bytes
Robert S. Kaplan
Ngày: 27/06/2016 10:44; Kích thước: 457,972 bytes
Drake Bennett
Ngày: 27/06/2016 10:40; Kích thước: 362,923 bytes
Harvard Business School
Ngày: 27/06/2016 10:39; Kích thước: 399,027 bytes
Johan P. Olsen
Ngày: 27/06/2016 10:38; Kích thước: 519,734 bytes
Harvard Business School
Ngày: 27/06/2016 10:38; Kích thước: 295,763 bytes
Herminia Ibarra và Mark Hunter
Ngày: 27/06/2016 10:37; Kích thước: 464,279 bytes
John D. Donahue; Richard J. Zeckhauser
Ngày: 27/06/2016 10:37; Kích thước: 58,669 bytes
Herman B. Leonard
Ngày: 27/06/2016 10:17; Kích thước: 412,494 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 25/07/2016 10:15; Kích thước: 1,011,026 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 18/07/2016 14:42; Kích thước: 519,620 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 09/07/2016 11:09; Kích thước: 400,750 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 09/07/2016 11:08; Kích thước: 391,228 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 09/07/2016 11:05; Kích thước: 418,894 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 05/07/2016 09:45; Kích thước: 499,510 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 05/07/2016 09:44; Kích thước: 463,702 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 13/07/2016 08:45; Kích thước: 147,171 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 13/07/2016 08:39; Kích thước: 152,144 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 13/07/2016 08:37; Kích thước: 347,687 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 13/07/2016 08:25; Kích thước: 128,754 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 13/07/2016 08:33; Kích thước: 422,971 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 06/07/2016 17:19; Kích thước: 143,127 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 06/07/2016 17:16; Kích thước: 271,168 bytes
Harvey Simon
Ngày: 02/08/2016 09:36; Kích thước: 892,316 bytes
Harvey Simon
Ngày: 02/08/2016 09:35; Kích thước: 499,465 bytes
Harvey Simon
Ngày: 02/08/2016 09:35; Kích thước: 619,126 bytes
V. Kasturi Rangan
Ngày: 02/08/2016 09:35; Kích thước: 1,208,113 bytes
Robert S. Kaplan
Ngày: 02/08/2016 09:34; Kích thước: 2,463,429 bytes
Howard Husock
Ngày: 02/08/2016 09:34; Kích thước: 922,245 bytes
Kathleen McGinn; Alexis Gendron
Ngày: 05/07/2016 17:03; Kích thước: 624,178 bytes
Steve Kelman
Ngày: 05/07/2016 17:02; Kích thước: 729,525 bytes
Michael Barzelay
Ngày: 05/07/2016 17:02; Kích thước: 647,136 bytes

Kết thúc môn học này, học viên sẽ có khả năng tốt hơn để:

* Thảo luận về những khái niệm chủ yếu và các quá trình quản lý công mới

* Nhận biết những cơ hội và thách thức của quản lý công mới

* Xây dựng chiến lược cho tổ chức khu vực công

* Triển khai và thực hiện chiến lược đã đề ra

* Phát triển những chiến lược để trở thành những nhà quản lý công hiệu quả

* Phát triển những kỹ thuật, phương pháp, và kỹ năng cần thiết nhằm thực hiện thành công những chiến lược này để tạo ra giá trị công