MPP-521

Các phương pháp định lượng

Cao Hào Thi, Đinh Công Khải & Lê Việt Phú
Ngày: 25/09/2015 17:10; Kích thước: 208,318 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 3, 06/10/2015
10:15 - 11:45

Bài giảng 1. Thống kê mô tả

Đo lường sự định tâm: Trung bình, Trung vị, Yếu vị

Cao Hào Thi

* MBB2, Chương 2

Phát Bài tập 1.

Thứ 5, 08/10/2015
10:15 - 11:45

Bài giảng 2. Thống kê mô tả

Đo lường sự biến thiên và tương quan: phương sai, độ lệch chuẩn, đồng phương sai và tương quan

Cao Hào Thi

* MBB2, Chương 2.

Jeffrey M. Wooldridge
Ngày: 22/12/2015 09:29; Kích thước: 624,044 bytes
Damodar. N. Gujarati
Ngày: 28/09/2015 14:58; Kích thước: 1,401,444 bytes
Ramu Ramanathan
Ngày: 28/09/2015 14:58; Kích thước: 1,297,294 bytes
Damodar. N. Gujarati
Ngày: 28/09/2015 14:58; Kích thước: 1,203,137 bytes
Damodar. N. Gujarati
Ngày: 28/09/2015 14:57; Kích thước: 783,912 bytes
Ramu Ramanathan
Ngày: 28/09/2015 14:56; Kích thước: 1,057,636 bytes
Damodar. N. Gujarati
Ngày: 28/09/2015 14:56; Kích thước: 1,085,870 bytes
Damodar. N. Gujarati
Ngày: 28/09/2015 14:55; Kích thước: 1,119,092 bytes
Damodar. N. Gujarati
Ngày: 28/09/2015 14:52; Kích thước: 1,145,722 bytes
Damodar. N. Gujarati
Ngày: 28/09/2015 14:52; Kích thước: 1,368,934 bytes
Cao Hào Thi, Lê Việt Phú
Ngày: 10/11/2015 14:10; Kích thước: 452,377 bytes
Damodar. N. Gujarat
Ngày: 28/09/2015 14:51; Kích thước: 1,730,780 bytes
William Mendenhall et al.
Ngày: 28/09/2015 14:48; Kích thước: 2,198,575 bytes
William Mendenhall et al.
Ngày: 28/09/2015 14:48; Kích thước: 2,198,575 bytes
William Mendenhall et al.
Ngày: 28/09/2015 14:47; Kích thước: 1,270,810 bytes
William Mendenhall et al.
Ngày: 28/09/2015 14:47; Kích thước: 1,923,288 bytes
William Mendenhall et al.
Ngày: 28/09/2015 14:46; Kích thước: 836,191 bytes
William Mendenhall et al.
Ngày: 28/09/2015 14:46; Kích thước: 861,651 bytes
William Mendenhall et al.
Ngày: 28/09/2015 14:46; Kích thước: 793,912 bytes
William Mendenhall et al.
Ngày: 28/09/2015 14:45; Kích thước: 793,912 bytes
William Mendenhall et al.
Ngày: 28/09/2015 14:45; Kích thước: 793,912 bytes
William Mendenhall et al.
Ngày: 28/09/2015 14:44; Kích thước: 2,578,008 bytes
William Mendenhall et al.
Ngày: 28/09/2015 14:44; Kích thước: 2,578,008 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 05/01/2016 07:48; Kích thước: 415,524 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 28/12/2015 09:27; Kích thước: 363,669 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 22/12/2015 09:35; Kích thước: 379,157 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 15/12/2015 08:54; Kích thước: 397,080 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 15/12/2015 08:56; Kích thước: 497,120 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 15/12/2015 09:00; Kích thước: 920,796 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 28/11/2015 12:02; Kích thước: 444,872 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 28/11/2015 12:03; Kích thước: 676,817 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 10/11/2015 14:06; Kích thước: 188,133 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 10/11/2015 15:38; Kích thước: 1,448,414 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 30/10/2015 09:16; Kích thước: 673,662 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 27/10/2015 09:09; Kích thước: 669,165 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 05/10/2015 17:28; Kích thước: 37,416 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 01/10/2015 17:25; Kích thước: 1,297,341 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 01/10/2015 17:24; Kích thước: 1,107,149 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 01/10/2015 17:22; Kích thước: 1,233,975 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 01/10/2015 17:20; Kích thước: 1,322,848 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 01/10/2015 17:17; Kích thước: 2,333,710 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 01/10/2015 17:13; Kích thước: 913,961 bytes
Hoàng Văn Thắng
Ngày: 05/01/2016 08:29; Kích thước: 212,616 bytes
Hoàng Văn Thắng
Ngày: 29/12/2015 14:23; Kích thước: 448,296 bytes
Hoàng Văn Thắng
Ngày: 29/12/2015 14:23; Kích thước: 338,634 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 22/12/2015 09:15; Kích thước: 655,156 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 22/12/2015 09:14; Kích thước: 569,029 bytes
Hoàng Văn Thắng
Ngày: 22/12/2015 09:16; Kích thước: 71,680 bytes
Hoàng Văn Thắng
Ngày: 22/12/2015 09:15; Kích thước: 35,328 bytes
Hoàng Văn Thắng
Ngày: 15/12/2015 15:46; Kích thước: 515,636 bytes
Hoàng Văn Thắng
Ngày: 09/12/2015 10:20; Kích thước: 20,480 bytes
Hoàng Văn Thắng
Ngày: 09/12/2015 10:19; Kích thước: 414,586 bytes
Hoàng Văn Thắng
Ngày: 02/12/2015 08:34; Kích thước: 30,720 bytes
Hoàng Văn Thắng
Ngày: 02/12/2015 08:34; Kích thước: 424,006 bytes
Hoàng Văn Thắng
Ngày: 18/11/2015 09:05; Kích thước: 10,270 bytes
Hoàng Văn Thắng
Ngày: 18/11/2015 09:05; Kích thước: 10,358 bytes
Hoàng Văn Thắng
Ngày: 18/11/2015 09:04; Kích thước: 627,892 bytes
Hoàng Văn Thắng
Ngày: 11/11/2015 07:33; Kích thước: 641,210 bytes
Hoàng Văn Thắng
Ngày: 24/11/2015 08:56; Kích thước: 505,256 bytes
Hoàng Văn Thắng
Ngày: 04/11/2015 08:38; Kích thước: 293,215 bytes
Hoàng Văn Thắng
Ngày: 26/11/2015 10:32; Kích thước: 663,886 bytes
Hoàng Văn Thắng
Ngày: 27/10/2015 09:05; Kích thước: 235,660 bytes
Hoàng Văn Thắng
Ngày: 24/11/2015 08:53; Kích thước: 261,076 bytes
Hoàng Văn Thắng
Ngày: 24/10/2015 10:36; Kích thước: 292,815 bytes
Hoàng Văn Thắng
Ngày: 24/11/2015 08:51; Kích thước: 622,066 bytes
Hoàng Văn Thắng
Ngày: 13/10/2015 15:12; Kích thước: 122,325 bytes
Hoàng Văn Thắng
Ngày: 24/11/2015 08:48; Kích thước: 620,789 bytes
Hoàng Văn Thắng
Ngày: 05/10/2015 10:30; Kích thước: 21,907 bytes
Hoàng Văn Thắng
Ngày: 05/10/2015 11:18; Kích thước: 119,152 bytes

Môn Các Phương pháp Phân tích Định lượng được thiết kế với hai mục tiêu chính. Thứ nhất, môn học này cung cấp cho học viên khả năng phân tích có tính phê phán đối với các nghiên cứu phân tích định lượng và thực nghiệm được thực hiện bởi các tác giả khác và sử dụng các phân tích này vào việc thiết kế chính sách công. Mục tiêu thứ hai là cung cấp cho học viên những kỹ năng cần thiết để tự mình thực hiện các phân tích định lượng chính sách.

Môn học gồm 2 phần chính:

* Thống kê ứng dụng

* Kinh tế lượng.