MPP-512

Kinh tế học vĩ mô: Lý thuyết và ứng dụng chính sách

James Riedel, Châu Văn Thành & Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 05/10/2015 16:26; Kích thước: 534,737 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 05/10/2015
08:30 - 10:00

Bài giảng 1: Giới thiệu

CHÂU VĂN THÀNH (CVT)

Bài đọc:

* Tóm tắt bài giảng.

Thứ 4, 07/10/2015
08:30 - 10:00

Bài giảng 2: Đo lường nền kinh tế

Châu Văn Thành

Bài đọc:

* Moss 2007 - Ch. 1 và 5

* Mankiw 2012 – Ch. 10 và 11.

Thứ 6, 09/10/2015
08:30 - 10:00

Giới thiệu về FETP

Dwight H. Perkins et al.
Ngày: 05/01/2016 15:28; Kích thước: 1,230,463 bytes
Fan Gang
Ngày: 23/12/2015 12:58; Kích thước: 202,070 bytes
Jeffrey Frankel
Ngày: 01/12/2015 15:21; Kích thước: 564,395 bytes
Jose Antonio Cordero & Juan A. Montecino
Ngày: 01/12/2015 15:11; Kích thước: 343,767 bytes
Christopher J. Neely
Ngày: 01/12/2015 15:07; Kích thước: 1,609,707 bytes
Andrés Fernández, Michael W. Klein, Alessandro Rebucci, Martin Schindler, và Martín Uribe
Ngày: 22/12/2015 08:57; Kích thước: 1,087,728 bytes
Qianying Chen, Andrew Filardo, Dong He, và Feng Zhu
Ngày: 01/12/2015 14:26; Kích thước: 1,357,623 bytes
Nasha Ananchotikul, Shi Piao & Edda Zoli
Ngày: 05/10/2015 16:16; Kích thước: 1,143,659 bytes
Geert Almekinders et al.
Ngày: 05/10/2015 16:12; Kích thước: 1,214,144 bytes
Isabella Massa, Jodie Keane & Jane Kennan
Ngày: 05/10/2015 16:02; Kích thước: 1,160,087 bytes
Philip R. Lane
Ngày: 05/10/2015 15:55; Kích thước: 812,450 bytes
Kosh Mansori
Ngày: 05/10/2015 15:49; Kích thước: 904,057 bytes
Gauti B. Eggertsson (NY Fed) Paul Krugman (Princeton)
Ngày: 05/10/2015 15:48; Kích thước: 890,634 bytes
Jeffry Frieden
Ngày: 05/10/2015 15:40; Kích thước: 112,611 bytes
European Central Bank
Ngày: 05/10/2015 15:02; Kích thước: 1,397,528 bytes
Rakesh Mohan, Michael Debabrata Patra & Muneesh Kapur
Ngày: 05/10/2015 14:59; Kích thước: 702,093 bytes
Barry Eichengreen & Andrew K. Rose
Ngày: 05/10/2015 14:54; Kích thước: 817,863 bytes
Atish R. Ghosh và Jonathan D. Ostry
Ngày: 05/10/2015 14:52; Kích thước: 102,749 bytes
Paul R. Krugram, Maurice Obsfeld & Marc J. Melitz
Ngày: 09/11/2015 09:50; Kích thước: 1,278,848 bytes
Paul R. Krugram, Maurice Obsfeld & Marc J. Melitz
Ngày: 31/10/2015 10:02; Kích thước: 970,184 bytes
Paul R. Krugram, Maurice Obsfeld & Marc J. Melitz
Ngày: 24/10/2015 10:55; Kích thước: 1,110,714 bytes
Paul R. Krugram, Maurice Obsfeld & Marc J. Melitz
Ngày: 19/10/2015 14:28; Kích thước: 1,037,340 bytes
Paul R. Krugram, Maurice Obsfeld & Marc J. Melitz
Ngày: 19/10/2015 14:20; Kích thước: 1,037,340 bytes
Paul R. Krugram, Maurice Obsfeld & Marc J. Melitz
Ngày: 07/10/2015 17:17; Kích thước: 1,143,799 bytes
Paul R. Krugram, Maurice Obsfeld & Marc J. Melitz
Ngày: 08/10/2015 17:21; Kích thước: 1,161,497 bytes
Dwight H. Perkins et al.
Ngày: 30/12/2015 17:09; Kích thước: 1,230,463 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 12/01/2016 15:17; Kích thước: 1,859,988 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 30/12/2015 10:58; Kích thước: 1,121,567 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 30/12/2015 10:56; Kích thước: 586,797 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 22/12/2015 09:39; Kích thước: 1,897,119 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 17/12/2015 10:23; Kích thước: 1,411,618 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 11/12/2015 08:17; Kích thước: 2,144,022 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 11/12/2015 08:15; Kích thước: 2,667,004 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 07/12/2015 11:16; Kích thước: 2,234,151 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 03/12/2015 16:55; Kích thước: 1,786,012 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 01/12/2015 14:13; Kích thước: 1,357,926 bytes
James Riedel
Ngày: 14/11/2015 14:44; Kích thước: 952,526 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 28/11/2015 11:56; Kích thước: 1,877,464 bytes
James Riedel
Ngày: 18/11/2015 09:21; Kích thước: 1,377,319 bytes
James Riedel
Ngày: 09/11/2015 08:36; Kích thước: 1,379,807 bytes
James Riedel
Ngày: 04/11/2015 08:35; Kích thước: 734,370 bytes
James Riedel
Ngày: 30/10/2015 09:20; Kích thước: 973,923 bytes
James Riedel
Ngày: 27/10/2015 18:16; Kích thước: 612,634 bytes
James Riedel
Ngày: 26/10/2015 08:47; Kích thước: 860,679 bytes
James Riedel
Ngày: 19/10/2015 07:51; Kích thước: 1,573,478 bytes
James Riedel
Ngày: 13/10/2015 16:26; Kích thước: 1,307,426 bytes
James Riedel
Ngày: 06/10/2015 09:48; Kích thước: 688,541 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 01/10/2015 17:40; Kích thước: 2,430,683 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 01/10/2015 17:31; Kích thước: 1,852,236 bytes
World Bank
Ngày: 30/12/2015 14:09; Kích thước: 1,505,969 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 30/12/2015 14:08; Kích thước: 304,040 bytes
José Antonio Ocampo et al.
Ngày: 15/12/2015 17:17; Kích thước: 339,113 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 15/12/2015 17:15; Kích thước: 208,778 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 01/12/2015 15:45; Kích thước: 209,459 bytes
James Riedel
Ngày: 04/11/2015 08:43; Kích thước: 311,497 bytes
James Riedel
Ngày: 21/10/2015 17:21; Kích thước: 13,990 bytes
James Riedel
Ngày: 21/10/2015 17:21; Kích thước: 534,852 bytes
World Bank
Ngày: 05/10/2015 11:15; Kích thước: 4,637,720 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 05/10/2015 11:14; Kích thước: 440,928 bytes

Môn Kinh tế vĩ mô – Lý thuyết và Chính sách được thiết kế nhằm cung cấp kiến thức cơ bản, kỹ năng đánh giá và phân tích các sự kiện kinh tế vĩ mô, góp phần cải thiện mức độ hiểu biết của học viên về quá trình xây dựng và thực thi các chính sách kinh tế vĩ mô ở các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam, đồng thời làm cơ sở cho việc phân tích các vấn đề có liên quan trong các môn học ứng dụng sau này.

Do Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright hướng vào lĩnh vực chuyên sâu về Chính sách Công nên các nội dung về phân tích kinh tế và áp dụng vào việc giải thích các vấn đề thực tiễn, cũng như nghiên cứu tác động của các chính sách kinh tế vĩ mô sẽ được đặc biệt chú trọng nhiều hơn thay vì chỉ đặt ra yêu cầu nhớ suông các khái niệm và định nghĩa hay chỉ tập trung vào các trường phái lý thuyết và các mô hình kinh tế vĩ mô trừu tượng.