MPP-502

Nhập môn chính sách công

Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 01/10/2015 09:54; Kích thước: 410,921 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 3, 06/10/2015
08:30 - 10:00

Bài 1: Bài giảng: Chính sách công và tư duy phản biện

* Richard Paul and Linda Elder (2014). "Learning the Art of Critical Thinking", Rotman Management.

* William Dunn (2008). Public Policy Analysis: An Introduction, 4th edition, Pearson: Prentice Hall. Chapter 3: Structuring Policy Problems.

Thứ 5, 08/10/2015
08:30 - 10:00

Bài 2: NCTH về Chính sách công và tư duy phản biện

* Học tập bằng Phương pháp Nghiên cứu Tình huống, Chương trình Nghiên cứu Tình huống của HKS

* Sân bay Long Thành hay Tân Sơn Nhất, NCTH của FETP.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ngày: 25/09/2015 11:07; Kích thước: 2,006,134 bytes
Milton Friedman & Rose Friedman
Ngày: 24/10/2015 10:48; Kích thước: 609,028 bytes
Milton Friedman & Rose Friedman
Ngày: 24/10/2015 10:44; Kích thước: 420,136 bytes
Hal R. Varian
Ngày: 13/10/2015 08:49; Kích thước: 155,704 bytes
Harvey Rosen & Ted Gayer
Ngày: 17/10/2015 12:19; Kích thước: 957,605 bytes
Harvey Rosen & Ted Gayer
Ngày: 16/10/2015 11:38; Kích thước: 505,116 bytes
The Economist
Ngày: 01/10/2015 16:22; Kích thước: 37,831 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 09/10/2015 14:20; Kích thước: 452,244 bytes
Richard Paul và Linda Elder
Ngày: 25/09/2015 10:13; Kích thước: 478,924 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 12/11/2015 17:07; Kích thước: 667,766 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 12/11/2015 17:05; Kích thước: 1,375,108 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 03/11/2015 17:10; Kích thước: 2,845,136 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 31/10/2015 09:48; Kích thước: 586,864 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 31/10/2015 09:47; Kích thước: 720,506 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 22/10/2015 17:27; Kích thước: 381,725 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 22/10/2015 17:20; Kích thước: 462,429 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 14/10/2015 13:19; Kích thước: 424,817 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 09/10/2015 16:45; Kích thước: 689,320 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 05/10/2015 11:10; Kích thước: 215,119 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 29/09/2015 14:17; Kích thước: 468,008 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 11/11/2015 14:05; Kích thước: 282,991 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 05/11/2015 10:50; Kích thước: 361,461 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/10/2015 18:11; Kích thước: 282,789 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 22/10/2015 17:33; Kích thước: 314,057 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 16/10/2015 15:16; Kích thước: 376,457 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 06/10/2015 14:00; Kích thước: 176,377 bytes
Edgar Raymundo Aragón Mladosich & José A. Gómez-Ibáñez
Ngày: 11/11/2015 14:08; Kích thước: 389,950 bytes
Jonathan R. Pincus & Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/10/2015 18:02; Kích thước: 2,313,924 bytes
Jonathan Pincus
Ngày: 01/10/2015 13:58; Kích thước: 432,435 bytes
Veena Keshav Pailwar
Ngày: 01/10/2015 13:52; Kích thước: 1,127,666 bytes
David Dapice; Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 02/10/2015 17:39; Kích thước: 1,164,847 bytes
Jose Gomez-Ibanez & Joseph Kalt
Ngày: 01/10/2015 13:42; Kích thước: 590,118 bytes
Michael J. Sandel, Hồ Đắc Phương dịch
Ngày: 01/10/2015 16:19; Kích thước: 58,669 bytes
Hal Varian
Ngày: 01/10/2015 16:15; Kích thước: 155,704 bytes
Thomas Schelling
Ngày: 01/10/2015 14:31; Kích thước: 158,255 bytes

Môn học sẽ giới thiệu những khái niệm và phương pháp then chốt trong việc học tập chính sách công và liên hệ những khái niệm, phương pháp này với các vấn đề chính sách cụ thể. Mục tiêu của môn học là giúp học viên biết cách áp dụng những lý thuyết và kỹ thuật sẽ học sâu hơn trong các môn học khác vào việc phân tích và đưa ra đề xuất chính sách liên quan tới những vấn đề kinh tế xã hội cụ thể.

Một mục tiêu nữa của môn học là trang bị cho học viên các kỹ năng mềm cần có trong môi trường làm chính sách như tư duy phản biện, nói trước đám đông, làm việc nhóm và kỹ năng trình bày.