MPP-501

Tiếng Anh dành cho chính sách công 1

Huynh Trung Dung et al.
Ngày: 29/09/2015 16:28; Kích thước: 341,254 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 4, 07/10/2015
13:30 - 15:30

* Pre-intermediate & Intermediate:

Placement Test

Pham T. Diem Ngoc, Tran H. Nhu Quynh

Thứ 5, 08/10/2015
13:30 - 15:30

* Pre-intermediate & Intermediate:

Huynh Trung Dung

Stokey 1978.

Veena Keshav Pailwar
Ngày: 07/10/2015 17:33; Kích thước: 1,127,666 bytes
The Economist
Ngày: 07/10/2015 17:31; Kích thước: 37,831 bytes
Huynh Trung Dung
Ngày: 13/10/2015 09:10; Kích thước: 332,506 bytes
Huynh Trung Dung
Ngày: 13/10/2015 09:09; Kích thước: 257,617 bytes
Huynh Trung Dung
Ngày: 13/10/2015 09:07; Kích thước: 204,240 bytes

By the end of the course, students will:

- develop basic vocabulary in economics and public policy

- be able to understand complex sentences in academic texts

- develop basic communication skills.