MPP-700

Xê-mi-na chính sách

Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams
Để tốt nghiệp, tất cả học viên phải hoàn tất luận văn thạc sỹ. Yêu cầu đối với bài luận văn là học viên phải phân tích một vấn đề cụ thể của khu vực công và đưa ra khuyến nghị chính sách và cách thức thực thi những khuyến nghị này. Mỗi học viên sẽ được một giảng viên hướng dẫn. Trong học kỳ này, học viên sẽ tham gia các buổi xê-mi-na chính sách theo chuyên đề của luận văn. Các buổi hội thảo được tổ chức hàng tuần để các học viên có thể trình bày kết quả nghiên cứu của mình và tiếp thu ý kiến đóng góp từ bạn học và giảng viên.