MPP-552

Chính sách ngoại thương

James Riedel, Đinh Công Khải & Vũ Lê Quân
Ngày: 16/03/2016 10:23; Kích thước: 530,908 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 15/02/2016
10:15 - 11:45

Buổi giảng 1. Giới thiệu môn học

Năng suất lao động và Lợi thế so sánh: Mô hình Ricardo

James Riedel

*KOM, Chương 3

*Krugman, "Ý tưởng khó nuốt của Ricardo".

 

Thứ 4, 17/02/2016
10:15 - 11:45

Buổi giảng 2. Những ảnh hưởng của thương mại lên phân phối thu nhập trong mô hình các yếu tố sản xuất chuyên biệt

James Riedel

*KOM: Chương 4

Phát bài tập 1.

Thứ 6, 19/02/2016
10:15 - 11:45

Ôn tập

Đinh Công Khải

Daniel C. Esty
Ngày: 16/03/2016 09:03; Kích thước: 517,360 bytes
Dani Rodrik
Ngày: 11/03/2016 14:42; Kích thước: 1,527,423 bytes
Edith Ostapik & Kei-Mu Yi
Ngày: 04/03/2016 13:56; Kích thước: 480,447 bytes
Paul Krugman, Maurice Obstfeld & Marc Melitz
Ngày: 25/02/2016 09:55; Kích thước: 1,760,573 bytes
Robert C. Feenstra
Ngày: 25/02/2016 09:54; Kích thước: 958,728 bytes
Paul Krugman, Maurice Obstfeld & Marc Melitz
Ngày: 25/02/2016 09:48; Kích thước: 1,760,573 bytes
Anne O. Krueger và Baran Tuncer
Ngày: 25/02/2016 09:28; Kích thước: 1,277,334 bytes
James Riedel; Premachandra Athukorala
Ngày: 04/02/2016 16:27; Kích thước: 611,144 bytes
Paul Krugman, Maurice Obstfeld & Marc Melitz
Ngày: 04/02/2016 16:25; Kích thước: 694,625 bytes
Paul Krugman
Ngày: 04/02/2016 16:06; Kích thước: 559,242 bytes
James Riedel
Ngày: 25/03/2016 17:35; Kích thước: 1,267,058 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 22/03/2016 14:40; Kích thước: 1,584,894 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 18/03/2016 08:28; Kích thước: 1,084,182 bytes
Lê Vũ Quân
Ngày: 15/03/2016 09:37; Kích thước: 1,270,921 bytes
Lê Vũ Quân
Ngày: 14/03/2016 08:35; Kích thước: 1,019,808 bytes
Lê Vũ Quân
Ngày: 08/03/2016 17:09; Kích thước: 796,335 bytes
James Riedel
Ngày: 10/03/2016 11:21; Kích thước: 1,634,556 bytes
Lê Vũ Quân
Ngày: 09/03/2016 09:46; Kích thước: 1,116,200 bytes
Lê Vũ Quân
Ngày: 10/03/2016 08:49; Kích thước: 1,115,520 bytes
James Riedel
Ngày: 03/03/2016 09:25; Kích thước: 1,264,966 bytes
James Riedel
Ngày: 03/03/2016 09:24; Kích thước: 807,790 bytes
James Riedel
Ngày: 23/02/2016 10:42; Kích thước: 756,785 bytes
James Riedel
Ngày: 19/02/2016 10:19; Kích thước: 876,519 bytes
James Riedel
Ngày: 15/02/2016 15:35; Kích thước: 1,019,078 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 07/03/2016 14:50; Kích thước: 582,933 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 29/02/2016 10:30; Kích thước: 631,286 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 17/02/2016 14:42; Kích thước: 332,365 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 25/02/2016 08:44; Kích thước: 930,189 bytes

Nhằm cung cấp cho sinh viên những lý thuyết cơ bản về thương mại quốc tế, giúp học viên giải thích các mô thức trao đổi thương mại giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển, và giữa các nước phát triển với nhau. Môn học nhấn mạnh vào sự thông hiểu môi trường thể chế của thương mại quốc tế ở các cấp độ toàn cầu, khu vực, và quốc gia, vai trò của hợp nhất kinh tế và GATT/WTO trong việc tháo dỡ các rào cản đối với thương mại quốc tế. Đặc biệt môn học chú trọng vào khả năng phân tích các chính sách thương mại được sử dụng ở các nước phát triển và đang phát triển, khuynh hướng lựa chọn chính sách công nghiệp thay cho chính sách thương mại nhằm thực tiễn hóa các lợi thế so sánh ở các quốc gia và thúc đẩy tăng trưởng thương mại bền vững. Ngoài ra, môn học này còn phân tích và đánh giá hoạt động thương mại ở Việt Nam và các chính sách nhằm thúc đẩy các hoạt động này.