MPP-555

Phát triển bền vững và chính sách môi trường

Lê Việt Phú & Huỳnh Thế Du
Ngày: 29/03/2016 10:20; Kích thước: 700,992 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 11/04/2016
15:30 - 17:00

Bài giảng 1. Tổng quan về kinh tế học môi trường và chính sách môi trường

Bài giảng này thảo luận vai trò của kinh tế học môi trường và chính sách môi trường, và mối quan hệ giữa kinh tế học môi trường với các nhánh kinh tế học khác, kèm theo một số ví dụ thực tiễn về chính sách môi trường.

Bài đọc bắt buộc:

*Perkins, Dwight, Steven Radelet and David Lindauer (2006). Economics of Development, New York: WW Norton and Company, 6th edition. Chương 20. [Bản dịch tiếng Việt]

Tài liệu tham khảo thêm:

- Hussen, Ahmed (2004). Principles of Environmental Economics, Routledge London 2nd Edition, ISBN 0-203-57050-2. Chương 4, 5, 6. [Bản dịch tiếng Việt]

Phát bài viết chính sách 1

Thứ 4, 13/04/2016
15:30 - 17:00

Bài giảng 2. Các công cụ chính sách môi trường

Bài giảng này giới thiệu các nguyên lý nền tảng của chính sách môi trường, và cách thức chính phủ có thể chỉnh sửa thất bại thị trường và ngoại tác môi trường thông qua các công cụ chính sách dựa vào thị trường và luật pháp.

Bài đọc bắt buộc:

*Hussen (2004). Chương 4, 5, 6. [Bản dịch tiếng Việt]

Tài liệu tham khảo thêm:

- Field, Barry C. (1997). Environmental Economics: An Introduction, 2nd Edition. McGraw-Hill, ISBN 0-07-021498-0. Chương 9-13. [Bản dịch tiếng Việt]

Huỳnh Thế Du
Ngày: 18/05/2016 09:08; Kích thước: 800,427 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 18/05/2016 09:07; Kích thước: 916,414 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 18/05/2016 09:07; Kích thước: 372,125 bytes
Nguyễn Đình Mạnh
Ngày: 04/05/2016 17:03; Kích thước: 1,699,000 bytes
Barry C. Field
Ngày: 18/05/2016 09:03; Kích thước: 58,669 bytes
Ahmed M. Hussen
Ngày: 29/03/2016 11:19; Kích thước: 1,597,594 bytes
Dwight H. Perkins et al.
Ngày: 29/03/2016 11:05; Kích thước: 2,170,145 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 09/05/2016 08:30; Kích thước: 3,051,215 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 09/04/2016 09:29; Kích thước: 4,403,624 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 16/05/2016 08:47; Kích thước: 278,787 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 04/05/2016 09:16; Kích thước: 281,950 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 11/04/2016 08:02; Kích thước: 283,289 bytes

Mục tiêu của khóa học sáu tuần này giúp học viên làm quen với các khái niệm và lý thuyết sử dụng trong kinh tế học môi trường và phát triển bền vững, và các ứng dụng thực tiễn. Tuần thứ nhất trình bày tổng quan về kinh tế học môi trường và thảo luận các tình huống cần thiết phải có sự can thiệp của chính phủ khi có thất bại thị trường. Học viên sẽ tìm hiểu các công cụ chính sách nhà nước có thể sử dụng đối với các tình huống dẫn đến thất bại thị trường, bao gồm công cụ dựa vào thị trường như thuế môi trường và giấy phép phát thải có thể chuyển nhượng được, và công cụ phi thị trường như tiêu chuẩn môi trường và quota phát thải. Tuần thứ hai và thứ ba tập trung vào đánh giá tác động môi trường như ô nhiễm không khí, nguồn nước, tiếng ồn, và tích hợp nội dung đó trong khung phân tích chi phí – lợi ích (CBA) để ra quyết định trong báo cáo khả thi của các dự án kinh tế.