Chương trình đào tạo Hà Giang (trong khuôn khổ Đề án Hà Giang)

Chương trình đào tạo dành cho cán bộ công chức tỉnh Hà Giang do Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright (FSPPM) thực hiện năm 2017 – 2018 là một chuỗi gồm 3 chương trình đào tạo liên tiếp được thực hiện song song với quá trình nghiên cứu xây dựng Chiến lược tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn 2030 và một phần dự trên kết quả bài phân tích chính sách Tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và phát triển bền vững tỉnh Hà Giang giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030 mà Nhóm tư vấn của FSPPM và Viện Chính sách Công (Đại học Kinh tế TP.HCM) đã thực hiện vào năm 2016.

Chương trình đào tạo được thiết kế riêng cho từng đối tượng khác nhau từ các lãnh đạo cấp cao nhất của địa phương, cho đến lãnh đạo các sở, ban ngành, các cán bộ quản lý và tham mưu. Chương trình còn có sự tham gia, đối thoại của các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn.

Chương trình đào tạo không chỉ trang bị các kiến thức, tư duy mới trong điều hành và phát triển địa phương mà còn là công cụ để chuyển giao các kết quả nghiên cứu, thảo luận các vấn đề then chốt của địa phương để nhóm tư vấn và địa phương cùng tìm ra các hướng đi phù hợp cho Hà Giang trong các giai đoạn tiếp theo. Nội dung chương trình đào tạo vì vậy một phần đến từ chính chương trình hành động do địa phương đề xuất. Mục tiêu là các quan điểm, định hướng và chương trình hành động phải được nhân rộng và lan tỏa trong mọi thành phần kinh tế và người dân trên địa bàn.

Thành công và đặc điểm nổi bật nhất của các chương trình đào tạo trên là cách làm mới trong thiết kế, tổ chức, phối hợp triển khai chương trình đào tạo, qua đó giúp các kết quả nghiên cứu hay các nội hàm đã được truyền tải đến học viên.