MPP2021-531

Financial Analysis

Week
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
Date
Time
Activity
Monday, 02/03/2020
13:30 - 15:00

Bài giảng 01: Công cụ, thị trường và tổ chức tài chính

Bài đọc:

  • Brealey, Myers & Allen, Chương 1
  • Bodie, Kane & Marcus, chương 2
  • Mishkin, Kinh tế tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính, chương 3
  • Nicoletti (2017), Tương lai của Fintech, chương 2, 9, 10

Phát bài tập 1

Wednesday, 04/03/2020
13:30 - 15:00

Bài giảng 02: Chiết khấu ngân lưu và Nguyên tắc ra quyết định đầu tư

Bài đọc:

  • Brealey, Myers & Allen, chương 2, 5 & 6
Friday, 06/03/2020
13:30 - 15:00

Bài giảng 03: Tài chính dự án và hợp tác công tư

Bài đọc:

  • Đường vành đai Athens, Tình huống của trường Đại học Virginia UV 1067
  • Yescombe (2014): Nguyên lý về tài chính dự án, chương 2
  • Yescombe (2007): Hợp tác công – tư: Những nguyên lý chính sách và tài chính, chương 1 & 2 (bản 2018: chương 2)

Finnerty (2013), Tài trợ dự án: Kỹ thuật tài chính dựa vào tài sản (Project Financing: Asset-based Financial Engineering), Chương 1 và 2.

Tham khảo về PPP tại website: https://ppp-certification.com/ppp-certification-guide/about-ppp-guide

Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Date: 23/04/2020 13:04; File size: 192,689 bytes
World Bank
Date: 23/04/2020 13:00; File size: 192,689 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane; Alan J. Marcus
Date: 23/04/2020 12:39; File size: 192,689 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane; Alan J. Marcus
Date: 23/04/2020 12:38; File size: 192,689 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Date: 23/04/2020 12:57; File size: 192,689 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Date: 23/04/2020 12:57; File size: 192,689 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane; Alan J. Marcus
Date: 23/04/2020 12:37; File size: 192,689 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Date: 23/04/2020 12:50; File size: 192,689 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Date: 23/04/2020 12:49; File size: 192,689 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane; Alan J. Marcus
Date: 23/04/2020 12:37; File size: 192,689 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Date: 23/04/2020 12:42; File size: 192,689 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane; Alan J. Marcus
Date: 23/04/2020 12:35; File size: 192,689 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Date: 23/04/2020 12:41; File size: 192,689 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane; Alan J. Marcus
Date: 23/04/2020 12:32; File size: 192,689 bytes
E. R. Yescombe
Date: 23/04/2020 12:31; File size: 192,689 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Date: 23/04/2020 12:29; File size: 192,689 bytes
Frederic Mishkin
Date: 23/04/2020 12:28; File size: 192,689 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane; Alan J. Marcus
Date: 23/04/2020 12:26; File size: 192,689 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Date: 23/04/2020 12:25; File size: 192,689 bytes

This site uses cookies to provide a better user experience.

Essential cookies are active by default and are necessary for the proper functioning of the website. Analytics cookies gather anonymous information for us to enhance and monitor the site. Performance cookies are employed by third parties to optimize their applications (such as videos and maps) that are embedded within our website. To accept all cookies, click 'I accept.'