MPP2021-531

Financial Analysis

Week
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
Date
Time
Activity
Monday, 02/03/2020
13:30 - 15:00

Bài giảng 01: Công cụ, thị trường và tổ chức tài chính

Bài đọc:

  • Brealey, Myers & Allen, Chương 1
  • Bodie, Kane & Marcus, chương 2
  • Mishkin, Kinh tế tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính, chương 3
  • Nicoletti (2017), Tương lai của Fintech, chương 2, 9, 10

Phát bài tập 1

Wednesday, 04/03/2020
13:30 - 15:00

Bài giảng 02: Chiết khấu ngân lưu và Nguyên tắc ra quyết định đầu tư

Bài đọc:

  • Brealey, Myers & Allen, chương 2, 5 & 6
Friday, 06/03/2020
13:30 - 15:00

Bài giảng 03: Tài chính dự án và hợp tác công tư

Bài đọc:

  • Đường vành đai Athens, Tình huống của trường Đại học Virginia UV 1067
  • Yescombe (2014): Nguyên lý về tài chính dự án, chương 2
  • Yescombe (2007): Hợp tác công – tư: Những nguyên lý chính sách và tài chính, chương 1 & 2 (bản 2018: chương 2)

Finnerty (2013), Tài trợ dự án: Kỹ thuật tài chính dựa vào tài sản (Project Financing: Asset-based Financial Engineering), Chương 1 và 2.

Tham khảo về PPP tại website: https://ppp-certification.com/ppp-certification-guide/about-ppp-guide

Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Date: 23/04/2020 13:04; File size: 192,689 bytes
World Bank
Date: 23/04/2020 13:00; File size: 192,689 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane; Alan J. Marcus
Date: 23/04/2020 12:39; File size: 192,689 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane; Alan J. Marcus
Date: 23/04/2020 12:38; File size: 192,689 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Date: 23/04/2020 12:57; File size: 192,689 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Date: 23/04/2020 12:57; File size: 192,689 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane; Alan J. Marcus
Date: 23/04/2020 12:37; File size: 192,689 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Date: 23/04/2020 12:50; File size: 192,689 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Date: 23/04/2020 12:49; File size: 192,689 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane; Alan J. Marcus
Date: 23/04/2020 12:37; File size: 192,689 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Date: 23/04/2020 12:42; File size: 192,689 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane; Alan J. Marcus
Date: 23/04/2020 12:35; File size: 192,689 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Date: 23/04/2020 12:41; File size: 192,689 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane; Alan J. Marcus
Date: 23/04/2020 12:32; File size: 192,689 bytes
E. R. Yescombe
Date: 23/04/2020 12:31; File size: 192,689 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Date: 23/04/2020 12:29; File size: 192,689 bytes
Frederic Mishkin
Date: 23/04/2020 12:28; File size: 192,689 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane; Alan J. Marcus
Date: 23/04/2020 12:26; File size: 192,689 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Date: 23/04/2020 12:25; File size: 192,689 bytes