MPP2021-531

Phân tích tài chính

Trần Thị Quế Giang
Ngày: 16/04/2020 17:25; Kích thước: 293,084 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 02/03/2020
13:30 - 15:00

Bài giảng 01: Công cụ, thị trường và tổ chức tài chính

Bài đọc:

  • Brealey, Myers & Allen, Chương 1
  • Bodie, Kane & Marcus, chương 2
  • Mishkin, Kinh tế tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính, chương 3
  • Nicoletti (2017), Tương lai của Fintech, chương 2, 9, 10

Phát bài tập 1

Thứ 4, 04/03/2020
13:30 - 15:00

Bài giảng 02: Chiết khấu ngân lưu và Nguyên tắc ra quyết định đầu tư

Bài đọc:

  • Brealey, Myers & Allen, chương 2, 5 & 6
Thứ 6, 06/03/2020
13:30 - 15:00

Bài giảng 03: Tài chính dự án và hợp tác công tư

Bài đọc:

  • Đường vành đai Athens, Tình huống của trường Đại học Virginia UV 1067
  • Yescombe (2014): Nguyên lý về tài chính dự án, chương 2
  • Yescombe (2007): Hợp tác công – tư: Những nguyên lý chính sách và tài chính, chương 1 & 2 (bản 2018: chương 2)

Finnerty (2013), Tài trợ dự án: Kỹ thuật tài chính dựa vào tài sản (Project Financing: Asset-based Financial Engineering), Chương 1 và 2.

Tham khảo về PPP tại website: https://ppp-certification.com/ppp-certification-guide/about-ppp-guide

Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 14/02/2020 18:05; Kích thước: 35,527 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 15/02/2020 14:19; Kích thước: 443,822 bytes
Nguyễn Xuân Thành, Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 15/02/2020 14:18; Kích thước: 561,938 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 15/02/2020 14:15; Kích thước: 848,404 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane; Alan J. Marcus
Ngày: 15/02/2020 14:11; Kích thước: 35,527 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane; Alan J. Marcus
Ngày: 14/02/2020 18:12; Kích thước: 35,527 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 14/02/2020 18:04; Kích thước: 35,527 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 14/02/2020 18:03; Kích thước: 35,527 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane; Alan J. Marcus
Ngày: 14/02/2020 18:11; Kích thước: 35,527 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 14/02/2020 18:01; Kích thước: 35,527 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 15/02/2020 14:09; Kích thước: 1,037,893 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 14/02/2020 18:01; Kích thước: 35,527 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane; Alan J. Marcus
Ngày: 14/02/2020 18:10; Kích thước: 35,527 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 14/02/2020 18:00; Kích thước: 35,527 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane; Alan J. Marcus
Ngày: 14/02/2020 18:08; Kích thước: 35,527 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 14/02/2020 17:59; Kích thước: 35,527 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane; Alan J. Marcus
Ngày: 14/02/2020 18:07; Kích thước: 35,527 bytes
E. R. Yescombe
Ngày: 15/02/2020 13:55; Kích thước: 35,527 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 14/02/2020 17:58; Kích thước: 35,527 bytes
Frederic S. Mishkin ; ng.d. Nguyễn Quang Cư, Nguyễn Đức Dỵ
Ngày: 14/02/2020 18:14; Kích thước: 35,527 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane; Alan J. Marcus
Ngày: 14/02/2020 18:06; Kích thước: 35,527 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 14/02/2020 17:58; Kích thước: 35,527 bytes

Môn học bắt đầu bằng các chủ đề căn bản về hệ thống tài chính, bao gồm công cụ, thị trường và tổ chức tài chính truyền thống cũng như sự phát triển của tài chính công nghệ (Fintech); giới thiệu nguyên lý chiết khấu ngân lưu và ra quyết định đầu tư; những nguyên tắc cơ bản tài chính dự án, đặc biệt đối với hợp tác công tư.

Phần thứ hai của môn học tập trung vào lý thuyết danh mục đầu tư, trong đó bao gồm các chủ đề về rủi ro và lợi nhuận, đa dạng hóa rủi ro, trạng thái cân bằng trên thị trường vốn và lý thuyết thị trường hiệu quả. Phần này sẽ cung cấp những kiến thức cần thiết để xác định chi phí vốn, hỗ trợ việc định giá tài sản tài chính.

Phần thứ ba tập trung vào vấn đề định giá tài sản tài chính, bao gồm các công cụ nợ (trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp), cổ phiếu và định giá doanh nghiệp. Trên cơ sở kiến thức cơ bản ở phần 1 và 2, học viên sẽ phân tích cổ phiếu theo dựa vào các yếu tố tài chính căn bản và thực hành định giá doanh nghiệp dựa vào ngân lưu tự do.

Phần cuối cùng của môn học được dành cho thảo luận chính sách về tái cấu trúc và quản trị doanh nghiệp. Vận dụng các kiến thức đã được trang bị từ các phần trước, học viên sẽ thảo luận những vấn đề liên quan đến định giá và quản trị doanh nghiệp, ngân hàng thương mại trước và sau cổ phần hóa.