GS. TS. Edmund J. Malesky

Edmund J. Malesky
Giảng viên thỉnh giảng, Giảng viên Khoa học Chính trị, Đại học Duke

Lĩnh vực nghiên cứu của GS. Edmund Malesky tập trung trong phát triển kinh tế, quản trị và kinh tế chính trị của các thể chế độc tài ở Đông Nam Á và Trung Quốc. Để đóng góp vào cơ sở lý thuyết trong những lĩnh vực này, ông phát triển phương pháp chuyên môn trong thiết kế và thực hiện những khảo sát kinh doanh ở quy mô lớn và ngẫu nhiên hóa các thí nghiệm thực địa. Những kỹ năng này đã đưa ông đến với những cơ hội bên ngoài giới học thuật và ông còn đảm nhận vị trí tư vấn và nghiên cứu chính sách cho các tổ chức phát triển, như Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP), USAID và Ngân hàng Thế giới.

Quay lại