Thạc sĩ Chính sách Công (Phân tích Chính Sách)

Học bổng toàn phần (100% học phí). Học bổng bao gồm học phí, chi phí đi thực địa (nếu có). Tổng giá trị học bổng khoảng 508 triệu đồng / học viên. 

Học bổng không bao gồm chi phí chỗ ở, sách vở, các sinh hoạt ngoại khóa, các dịch vụ trong trường và các chi phí cá nhân khác.

Thạc sĩ Chính sách Công (Lãnh đạo và Quản lý)

Học bổng bán phần (50% học phí) Học viên đóng 50% học phí còn lại, tương đương 210 triệu đồng cho toàn bộ chương trình.

Học phí không bao gồm chi phí sách vở, các sinh hoạt ngoại khóa, các chuyến đi thực địa, khóa học tại trường Harvard, các dịch vụ trong trường và các chi phí cá nhân khác.

Những ứng viên có thành tích xuất sắc, đến từ khu vực công, công tác tại vùng sâu, vùng xa là nữ giới và có khó khăn tài chính sẽ được xem xét mức hỗ trợ lên đến 100% học phí.

Mốc thời gian tuyển sinh