Chương trình Thạc sĩ Chính sách Công (Phân tích Chính sách)

Học bổng toàn phần 100% học phí (nhóm 1), tương đương khoảng 526 triệu đồng/học viên; hoặc bán phần 50% học phí (nhóm 2), học viên đóng 50% học phí còn lại, tương đương 263 triệu đồng cho toàn bộ chương trình.

Học bổng bao gồm học phí, chi phí đi thực địa (nếu có).

Học bổng không bao gồm chi phí chỗ ở, sách vở, các sinh hoạt ngoại khóa, khóa học tại trường Harvard các dịch vụ trong trường và các chi phí cá nhân khác.

Chương trình Thạc sĩ Chính sách công (Lãnh đạo và Quản lý)

Học bổng 40% học phí. Học viên đóng 60% học phí còn lại, tương đương 252 triệu đồng cho toàn bộ chương trình.

Học bổng bao gồm học phí, chi phí đi thực địa (nếu có).

Học phí không bao gồm chi phí chỗ ở, sách vở, các sinh hoạt ngoại khóa, khóa học tại trường Harvard, các dịch vụ trong trường và các chi phí cá nhân khác.

Những ứng viên có thành tích xuất sắc, đến từ khu vực công, công tác tại vùng sâu, vùng xa là nữ giới và có khó khăn tài chính sẽ được xem xét cấp hỗ trợ tài chính.

Mốc thời gian tuyển sinh