Tìm kiếm theo Từ khóa

Nhập từ khóa tìm kiếm và nhấp vào nút Tìm kiếm để bắt đầu.
Từ khóa tìm kiếm:
Tên môn học
Các phương pháp định lượng
Các phương pháp định lượng 1
Các phương pháp định lượng 2
Các phương pháp nghiên cứu chính sách công
Chính sách công: So sánh kinh nghiệm quốc tế
Chính sách ngoại thương
Chính sách phát triển
Đánh giá chính sách
Hoàn thành luận văn thạc sỹ
Hoàn thành luận văn thạc sỹ (LM)
Hoàn thành luận văn thạc sỹ (PA)
Khung phân tích chính sách công
Kinh tế học khu vực công
Kinh tế học quản lý
Kinh tế học vi mô 2
Kinh tế học vi mô dành cho chính sách công
Kinh tế học vi mô dành cho chính sách công 1
Kinh tế học vi mô dành cho chính sách công 2
Kinh tế học vĩ mô: Lý thuyết và ứng dụng chính sách
Kinh tế lượng ứng dụng
Kinh tế lượng ứng dụng 2
Lãnh đạo trong khu vực công
Lập kế hoạch ngân sách & Quản lý tài chính
Luật và chính sách công
Nhập môn chính sách công
Nhập môn chính sách công và phân tích thể chế
Nhập môn kế toán tài chính
Phân tích tài chính
Phát triển bền vững và chính sách môi trường
Phát triển vùng và địa phương
Phương pháp nghiên cứu 2: Kinh tế lượng ứng dụng
Quản lý công
Quản lý công (LM)
Quản lý công (PA)
Quản trị nhà nước
Tài chính phát triển
Thẩm định đầu tư công
Thẩm định đầu tư công (LM)
Thẩm định đầu tư công (PA)
Thống kê và phân tích dữ liệu
Thực thi chính sách
Thương lượng
Thương lượng và Truyền thông
Tiếng Anh
Tiếng Anh dành cho chính sách công
Tiếng Anh dành cho chính sách công 1
Tiếng Anh dành cho chính sách công 2
Triết học và lý luận
Xê-mi-na chính sách