Chân dung học viên

Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright thu hút một đội ngũ học viên vô cùng đa dạng đến từ 62 tỉnh thành trong cả nước. Các học viên của chúng tôi công tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ chính phủ, khu vực doanh nghiệp, tài chính cho đến báo chí, luật và giáo dục. Sự đa dạng này là một thế mạnh quan trọng, giúp cung cấp nhiều góc nhìn phong phú về các mặt kinh tế, xã hội và ngành nghề cho các vấn đề và giải pháp chính sách và quản lý công. 

Trước khi học tập tại Fulbright, các học viên đều đã tích lũy kinh nghiệm làm việc nhất định. Học viên của chúng tôi đều đã có ít nhất từ 2 - 5 năm kinh nghiệm làm việc. Đây là nền tảng quan trọng cho phép Trường xây dựng cách tiếp cận và phương pháp giảng dạy thiết thực, bám sát các kỹ năng nghề nghiệp và kinh nghiệm mà học viên đã tích lũy trước khi tham gia chương trình. Mọi học viên có bằng cử nhân trong bất kỳ lĩnh vực nào đều được khuyến khích nộp đơn dự tuyển.

Xem thêm Chân dung học viên hiện tại:

MPP2025-PA | MPP2025-LM

MPP2024-PA | MPP2024-LM

Tốt nghiệp và cơ hội việc làm

Chương trình Thạc sĩ Chính sách công chuẩn bị cho học viên hành trang vững vàng để thành công trong sự nghiệp, dù trong khu vực nhà nước hay tư nhân, các viện nghiên cứu hay các tổ chức phi chính phủ đa dạng. 

Với tỷ lệ tốt nghiệp của chương trình Thạc sĩ Chính sách công là 90%, hàng năm, chúng tôi tiến hành khảo sát các học viên khoảng 6 tháng sau khi tốt nghiệp. Trong số các sinh viên MPP tốt nghiệp được khảo sát, khoảng 91.4% học viên tốt nghiệp có việc làm và 4.3% học viên tiếp tục học cao hơn.