Ban liên lạc cựu học viên

 

Sau khi tốt nghiệp, các thạc sỹ của chương trình chính sách công và các chương trình khác tại FSPPM sẽ trở thành thành viên trọn đời của mạng lưới Hội cựu học viên Fulbright (FSA).

Ban Đại diện: là đại diện do các lớp bầu chọn. Ban đại diện sẽ thống nhất tôn chỉ, sứ mạng và cương lĩnh hoạt động của FSA.

 


Tên Lớp
1 Phạm Xuân Bình F01
2 Từ Minh Thiện F03
3 Hoàng Công Nam F04
4 Phan Hồng Quân F05
5 Nguyễn Thị Song Anh F06
6 Đoàn Thị Thu Hoài F07
7 Trần Hải Yến F08
8 Nguyễn Phương Lam F09
9 Huỳnh Văn Hiệu F10
10 Trần Hữu Ủy F11
11 Trịnh Hải Tùng F12
12 Lê Trung Nam F13
13 Bùi Huy Bình MPP1
14 Châu Ngô Anh Nhân MPP2
15 Hoàng Văn Thành MPP3
16 Trần Thùy Giang MPP4
17 Trần Ngọc Trung Nhân  MPP5
18 Trần Đăng Phúc MPP6
19 Hồ Hải Long MPP7
20 Phạm Anh Dũng MPP8
21 Vũ Ngọc Bảo MPP19
22 Bùi Thanh Minh  MPP20-PA
23 Võ Thành Trung MPP20-LM
24 Nguyễn Quỳnh Chi MPP21-PA
25 Nguyễn Thị Hoài Phương  MPP21-LM
26 Ngô Nguyễn Thảo Vy MPP22-PA
27 Nguyễn Minh Tuấn MPP22-LM

 

Thường trực Ban đại diện: chịu trách nhiệm thực hiện và triển khai các hoạt động cũng như sáng kiến của FSA theo sự thống nhất của Ban đại diện. Thành phần Thường trực Ban Đại diện bao gồm:


Tên Lớp Chức vụ
1 Nguyễn Đình Cường  MPP23-LM Trưởng ban
2 Hoàng Hiệp F8 Phó ban
3 Hoàng Xuân Huy MPP1 Thành viên
4 Nguyễn Phương Lam F9 & MPP5 Thành viên
5 Phùng Khánh Long MPP20-LM Thành viên
6 Trần Thanh Quyết MPP22-LM  Thành viên
7 Trịnh Cẩm Thương MPP23-LM Thành viên
8 Nguyễn Đạt Thắng MPP22-LM Thành viên