Ban liên lạc cựu học viên

Sau khi tốt nghiệp, các thạc sỹ của chương trình chính sách công và các chương trình khác tại FSPPM sẽ trở thành thành viên trọn đời của mạng lưới Hội cựu học viên Fulbright (FSA). Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết về Chính sách Cựu sinh viên FSPPM tại đây [insert pdf].

Hoạt động liên lạc và kết nối FSA được hỗ trợ bởi đại diện ban liên lạc từ các khu vực.

 • Bùi Việt Huy, K8, Đồng Bằng Sông Hồng
 • Trịnh Hải Tùng, K12, Đồng Bằng Sông Hồng
 • Lê Thị Hồng Mai, K10, Bắc Trung bộ
 • Lê Quỳnh Trâm, K13, Bắc Trung bộ
 • Lê Vinh Quang, K7, Duyên hải Nam Trung bộ
 • Hà Hoàng Việt Phương, K11/MPP4, Duyên hải Nam Trung bộ
 • Châu Ngô Anh Nhân, MPP2, Nam Trung bộ
 • Nguyễn Việt Dũng, MPP1, Tây Nguyên
 • Phan Hồng Quân, K5, Đông Nam bộ
 • Lê Trung Nam, K13, Đông Nam bộ
 • Thái Trúc Thọ, MPP5, ĐBSCL
 • Trần Ngọc Trung Nhân, MPP5, ĐBSCL
 • Võ Hùng Dũng, FETP9, ĐBSCL

Trong thời gian hình thành cơ cấu tổ chức chính thức của FSA, một nhóm chuyên trách lâm thời sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động cũng như sáng kiến phát triển và hỗ trợ Đại học Fulbright Việt Nam của FSA. Thành phần nhóm chuyên trách bao gồm: 

 • Trần Hải Yến K8/MPP8
 • Nguyễn Thị Song Anh K6
 • Nguyễn Đỗ Phương K8
 • Nguyễn Nhật Anh MPP2
 • Thạch Phước Hùng MPP8
 • Nguyễn Thị Thu Trang K8
 • Nguyễn Huỳnh Thu Trúc, K7
 • Lê Trung Nam, K13