Xây dựng năng lực nghiên cứu vì tài chính công dung hợp ở Myanmar

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế (International Development Research Centre – IDRC, Canada) hợp tác cùng Trường FSPPM thực hiện dự án Xây dựng năng lực nghiên cứu vì tài chính công dung hợp ở Myanmar. Chương trình được thiết kế dành cho đại biểu quốc hội, quan chức chính phủ và các nhà nghiên cứu từ các trường Đại học, Viện nghiên cứu ở Myanmar – là những người chịu trách nhiệm trong việc thiết kế, xây dựng, phân tích và đánh giá chính sách tài chính công.

Xem thêm chi tiết tại đây.

Chương trình đào tạo Hà Giang (trong khuôn khổ Đề án Hà Giang)

Chương trình đào tạo dành cho cán bộ công chức tỉnh Hà Giang do Trường FSPPM thực hiện năm 2017 – 2018 là một chuỗi gồm 3 chương trình đào tạo liên tiếp được thực hiện song song với quá trình nghiên cứu xây dựng Chiến lược tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn 2030 và một phần dự trên kết quả bài phân tích chính sách Tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và phát triển bền vững tỉnh Hà Giang giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030 mà Nhóm tư vấn của Trường FSPPM và Viện Chính sách Công (Đại học Kinh tế TP.HCM) đã thực hiện vào năm 2016.

Xem thêm chi tiết tại đây.

Chương trình Cập nhật kiến thức về Hội nhập quốc tế và Phát triển bền vững

Trước yêu cầu đặt hàng của Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao về cập nhật kiến thức và kỹ năng liên quan đến các vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế nền tảng phát triển bền vững cho đội ngũ lãnh đạo và cán bộ công chức quản lý chủ chốt trong công tác đối ngoại tại Trung ương cung như các địa phương trong cả nước, Trường FSPPM đã tổ chức 2 khóa đào tạo về Cập nhật kiến thức về hội nhập quốc tế và phát triển bền vững vào tháng 6/2018 tại Đà Nẵng và Phát triển kinh tế trong bối cảnh hội nhập: thách thức từ thực tiễn và vai trò lãnh đạo vào tháng 11/2018 tại Hà Nội.

Xem thêm chi tiết tại đây.