Các giảng viên của Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright đều là những nhà nghiên cứu dày dặn kinh nghiệm trong việc kiến tạo kiến thức có ích cho cộng đồng học thuật, cũng như các ngành nghề công và tư, và cộng đồng nói chung. Các ấn phẩm nghiên cứu của giảng viên FSPPM bao gồm ấn phẩm có thẩm định quốc tế, sách hoặc chương sách, và kỷ yếu ở các hội nghị học thuật hoặc chuyên đề. Kết quả của hoạt động này vừa giúp tăng cường thảo luận trong lớp học cũng như giúp sinh viên thực hiện các nghiên cứu có chất lượng.