Nghiên cứu tình huống

Các nghiên cứu tình huống của FSPPM được thiết kế để phục vụ hoạt động giảng dạy chính sách công. FSPPM sử dụng các nghiên cứu tình huống này trong chương trình Thạc sĩ Chính sách Công, chương trình đào tạo ngắn hạn cao cấp và các khóa ngắn hạn.

Phương pháp giảng dạy bằng nghiên cứu tình huống bổ trợ cho các bài giảng chính thức, từ đó giúp các học viên của FSPPM vừa nắm bắt được kiến thức nền tảng, vừa có khả năng ứng dụng những kiến thức này trong thực tiễn. Các nghiên cứu tình huống cũng là cầu nối giữa hoạt động nghiên cứu và hoạt động giảng dạy của FSPPM.

FSPPM công bố các nghiên cứu tình huống của mình trên trang web của nhà trường theo dạng tiếp cận mở và miễn phí khi tải tài liệu. Tuy nhiên, FSPPM vẫn giữ bản quyền đối với các nghiên cứu tình huống của mình. Việc tái bản các nghiên cứu tình huống này là không được phép nếu như không có sự đồng ý trước của FSPPM.

Tìm kiếm theo từ khóa

Tìm kiếm theo chủ đề

Tất cả tình huống