Tìm kiếm theo Từ khóa

Nhập từ khóa tìm kiếm và nhấp vào nút Tìm kiếm để bắt đầu. Chỉ chọn Chủ đề chính khi tiến hành tìm kiếm chủ đề. Đối với tìm kiếm số tham chiếu, nhập số tham chiếu trường hợp vào trường "Mã".
Mã:
Từ khóa tìm kiếm:
Các môn học:
Tên môn họcHọc kỳ
MPP2021-513
Học kỳ Xuân (2/2020-4/2020)
MPP2021-522
Học kỳ Xuân (2/2020-4/2020)
MPP2021-523
Học kỳ Xuân (2/2020-4/2020)
MPP2021-531
Học kỳ Xuân (2/2020-4/2020)
MPP2021-543
Học kỳ Xuân (2/2020-4/2020)
MPP2021-511
Học kỳ Xuân (2/2020-4/2020)
MPP2021-521
Học kỳ Thu (10/2019-1/2020)
MPP2021-511
Học kỳ Thu (10/2019-1/2020)
MPP2021-512
Học kỳ Thu (10/2019-1/2020)
MPP2021-541
Học kỳ Thu (10/2019-1/2020)
MPP2021-502
Học kỳ Thu (10/2019-1/2020)
MPP2020-541
Học kỳ Thu (10/2018-1/2019)