Tìm kiếm theo Từ khóa

Nhập từ khóa tìm kiếm và nhấp vào nút Tìm kiếm để bắt đầu.
Từ khóa tìm kiếm:
Tên môn học
Phân tích tài chính
Kinh tế lượng ứng dụng 2
Kinh tế học vĩ mô: Lý thuyết và ứng dụng chính sách
Các phương pháp định lượng
Phương pháp nghiên cứu 2: Kinh tế lượng ứng dụng
Kinh tế học vi mô dành cho chính sách công
Tiếng Anh
Kinh tế lượng ứng dụng
Thẩm định đầu tư công
Tài chính phát triển
Nhập môn kế toán tài chính
Khung phân tích chính sách công
Nhập môn chính sách công
Chính sách phát triển
Tiếng Anh dành cho chính sách công 1
Kinh tế học khu vực công
Quản lý công
Kinh tế học vi mô dành cho chính sách công 1
Chính sách ngoại thương
Thực thi chính sách
Luật và chính sách công
Các phương pháp nghiên cứu chính sách công
Phát triển vùng và địa phương
Kinh tế học vi mô dành cho chính sách công 2
Đánh giá chính sách
Tiếng Anh dành cho chính sách công 2
Nhập môn chính sách công và phân tích thể chế
Thống kê và phân tích dữ liệu
Quản trị nhà nước
Lãnh đạo trong khu vực công
Các phương pháp định lượng 1
Triết học và lý luận
Hoàn thành luận văn thạc sỹ
Phát triển bền vững và chính sách môi trường
Lập kế hoạch ngân sách & Quản lý tài chính
Nhập môn khoa học dữ liệu
Kinh tế học vĩ mô (LM)
Các phương pháp định lượng 2
Kinh tế học vĩ mô: Lý thuyết và ứng dụng chính sách (LM)
Kinh tế học quản lý
Kinh tế học vi mô 2
Thương lượng
Xê-mi-na chính sách
Thương lượng và Truyền thông
Chính sách công: So sánh kinh nghiệm quốc tế
Kinh tế học vi mô dành cho chính sách công (PA)
Kinh tế học vĩ mô: Lý thuyết và ứng dụng chính sách (PA)
Thẩm định đầu tư công (LM)
Tiếng Anh dành cho chính sách công
Luật và chính sách công (PA)
Hoàn thành luận văn thạc sỹ (PA)
Thẩm định đầu tư công (PA)
Thẩm định dự án nâng cao
Quản lý công (PA)
Quản lý công (LM)
Hoàn thành luận văn thạc sỹ (LM)
Kinh tế vĩ mô (PA)
Kinh tế vĩ mô (LM)
Triết học
Khoa học Dữ liệu trong Chính sách công
Kinh tế học vi mô dành cho chính sách công (LM)
Các phương pháp nghiên cứu chính sách công (PA)
Thương lượng (LM)
Kinh tế vi mô (LM)
Luật và chính sách công (LM)
Xê-mi-na hướng dẫn luận văn thạc sỹ (PA & LM)
Thương lượng (PA)
Kinh tế vi mô 2
Xê-mi-na hướng dẫn luận văn (LM)
Hoàn thành luận văn thạc sỹ (PA & LM)
Các phương pháp nghiên cứu
Kinh tế vi mô (PA)
Thẩm định nâng cao
Lãnh đạo trong khu vực công (LM)
Lập kế hoạch ngân sách và quản lý tài chính
Lãnh đạo trong khu vực công (PA)
Seminar hướng dẫn luận văn thạc sỹ (PA & LM)