Tìm kiếm theo Từ khóa

Nhập từ khóa tìm kiếm và nhấp vào nút Tìm kiếm để bắt đầu.
Từ khóa tìm kiếm:
Tên môn học
Phân tích tài chính
Kinh tế lượng ứng dụng 2
Các phương pháp định lượng
Kinh tế học vĩ mô: Lý thuyết và ứng dụng chính sách
Phương pháp nghiên cứu 2: Kinh tế lượng ứng dụng
Kinh tế học vi mô dành cho chính sách công
Tiếng Anh
Thẩm định đầu tư công
Kinh tế lượng ứng dụng
Tài chính phát triển
Khung phân tích chính sách công
Nhập môn kế toán tài chính
Nhập môn chính sách công
Tiếng Anh dành cho chính sách công 1
Kinh tế học khu vực công
Chính sách phát triển
Quản lý công
Kinh tế học vi mô dành cho chính sách công 1
Chính sách ngoại thương
Thực thi chính sách
Các phương pháp nghiên cứu chính sách công
Luật và chính sách công
Phát triển vùng và địa phương
Tiếng Anh dành cho chính sách công 2
Kinh tế học vi mô dành cho chính sách công 2
Đánh giá chính sách
Quản trị nhà nước
Nhập môn chính sách công và phân tích thể chế
Thống kê và phân tích dữ liệu
Lãnh đạo trong khu vực công
Triết học và lý luận
Hoàn thành luận văn thạc sỹ
Các phương pháp định lượng 1
Phát triển bền vững và chính sách môi trường
Lập kế hoạch ngân sách & Quản lý tài chính
Các phương pháp định lượng 2
Xê-mi-na chính sách
Kinh tế học quản lý
Thương lượng
Kinh tế học vĩ mô: Lý thuyết và ứng dụng chính sách (LM)
Kinh tế học vi mô 2
Thương lượng và Truyền thông
Chính sách công: So sánh kinh nghiệm quốc tế
Kinh tế học vi mô dành cho chính sách công (PA)
Nhập môn khoa học dữ liệu
Kinh tế học vĩ mô (LM)
Luật và chính sách công (PA)
Hoàn thành luận văn thạc sỹ (PA)
Tiếng Anh dành cho chính sách công
Quản lý công (PA)
Thẩm định đầu tư công (LM)
Thẩm định đầu tư công (PA)
Kinh tế học vĩ mô: Lý thuyết và ứng dụng chính sách (PA)
Hoàn thành luận văn thạc sỹ (LM)
Quản lý công (LM)
Thẩm định dự án nâng cao
Triết học
Kinh tế học vi mô dành cho chính sách công (LM)
Khoa học Dữ liệu trong Chính sách công
Luật và chính sách công (LM)
Các phương pháp nghiên cứu chính sách công (PA)
Xê-mi-na hướng dẫn luận văn thạc sỹ (PA & LM)
Thương lượng (LM)
Xê-mi-na hướng dẫn luận văn (LM)
Thương lượng (PA)
Hoàn thành luận văn thạc sỹ (PA & LM)