Tìm kiếm theo Từ khóa

Nhập từ khóa tìm kiếm và nhấp vào nút Tìm kiếm để bắt đầu.
Từ khóa tìm kiếm:
Tên môn học
Phân tích tài chính
Kinh tế lượng ứng dụng 2
Kinh tế học vĩ mô: Lý thuyết và ứng dụng chính sách
Các phương pháp định lượng
Phương pháp nghiên cứu 2: Kinh tế lượng ứng dụng
Kinh tế lượng ứng dụng
Tiếng Anh
Kinh tế học vi mô dành cho chính sách công
Thẩm định đầu tư công
Tài chính phát triển
Nhập môn kế toán tài chính
Khung phân tích chính sách công
Nhập môn chính sách công
Chính sách phát triển
Tiếng Anh dành cho chính sách công 1
Kinh tế học khu vực công
Quản lý công
Kinh tế học vi mô dành cho chính sách công 1
Chính sách ngoại thương
Thực thi chính sách
Luật và chính sách công
Các phương pháp nghiên cứu chính sách công
Phát triển vùng và địa phương
Đánh giá chính sách
Kinh tế học vi mô dành cho chính sách công 2
Tiếng Anh dành cho chính sách công 2
Thống kê và phân tích dữ liệu
Nhập môn chính sách công và phân tích thể chế
Quản trị nhà nước
Các phương pháp định lượng 1
Lãnh đạo trong khu vực công
Nhập môn Khoa học dữ liệu
Triết học và lý luận
Phát triển bền vững và chính sách môi trường
Hoàn thành luận văn thạc sỹ
Kinh tế học quản lý
Lập kế hoạch ngân sách & Quản lý tài chính
Các phương pháp định lượng 2
Kinh tế vi mô 2
Kinh tế học vi mô 2
Kinh tế vĩ mô: Lý thuyết và ứng dụng chính sách (PA)
Thương lượng
Xê-mi-na chính sách
Thương lượng và Truyền thông
Chính sách công: So sánh kinh nghiệm quốc tế
Kinh tế học vi mô dành cho chính sách công (PA)
Thẩm định đầu tư công (LM)
Tiếng Anh dành cho chính sách công
Thẩm định nâng cao
Kinh tế vĩ mô (PA)
Thẩm định đầu tư công (PA)
Luật và chính sách công (PA)
Hoàn thành luận văn thạc sỹ (PA)
Quản lý công (PA)
Kinh tế vĩ mô (LM)
Hoàn thành luận văn thạc sỹ (LM)
Quản lý công (LM)
Triết học
Khoa học dữ liệu trong Chính sách công
Kinh tế vi mô dành cho chính sách công (LM)
Kinh tế vi mô 1
Các phương pháp nghiên cứu (PA)
Kinh tế vi mô (LM)
Kinh tế vi mô dành cho chính sách công (PA)
Kinh tế học vi mô dành cho chính sách công (LM)
Thương lượng (LM)
Luật và chính sách công (LM)
Xê-mi-na hướng dẫn luận văn thạc sỹ (PA & LM)
Kinh tế vi mô
Thương lượng (PA)
Hoàn thành luận văn thạc sỹ (PA & LM)
Lập kế hoạch ngân sách và quản lý tài chính
Lãnh đạo trong khu vực công (LM)
Seminar hướng dẫn luận văn thạc sỹ (PA & LM)
Kinh tế vi mô (PA)
Khoa học dữ liệu ứng dụng
Xê-mi-na hướng dẫn luận văn (LM)