GS. TS. Herman B. “Dutch” Leonard

Herman B. “Dutch” Leonard
Học giả quốc tế, Giáo sư Quản trị Kinh doanh, danh hiệu Eliot I. Snider và Gia đình

Herman B. ("Dutch") Leonard là giáo sư Quản trị Kinh doanh, danh hiệu Eliot I. Snider và Gia đình tại Trường Kinh doanh Harvard và giáo sư danh hiệu George F. Baker, Jr. về Quản lý khu vực Công tại Trường Harvard Kennedy. Ông là đồng chủ nhiệm Sáng kiến Doanh nghiệp Xã hội HBS. Ông chuyên giảng dạy cho các chương trình đào tạo ngắn hạn tại Trường Kinh doanh và Trường Kennedy, cũng như trên khắp thế giới về những lĩnh vực như chiến lược tổ chức tổng quát, quản trị, quản lý thành quả, quản lý và lãnh đạo khủng hoảng, và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Công tác chuyên môn của ông trong lĩnh vực lãnh đạo tập trung vào đổi mới, sáng tạo, ra quyết định hiệu quả, vận động và thuyết phục. Hiện ông tập trung vào nghiên cứu mối quan hệ giữa quản trị, trách nhiệm giải trình, và kết quả hoạt động, và chú trọng sử dụng quản lý thành quả như là công cụ nâng cao trách nhiệm giải trình. Ông cũng làm việc và giảng dạy chuyên sâu vào lĩnh vực quản lý khủng hoảng và các vấn đề liên quan đến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Ông là đồng tác giả cuốn Chủ nghĩa Tư bản trước Nguy cơ: Tư duy lại Vai trò của Doanh nghiệp (2011), đồng chủ biên cuốn Quản lý khủng hoảng (2009), tác giả cuốn Chứng từ bất cân đối: khía cạnh thầm lặng của chi tiêu công (1984), Chọn lựa hay Cơ may: Truy tìm các giá trị trong hoạt động chi tiêu công Massachusetts (1992), và (thường niên từ 1993 đến hết 1999) Ngân sách Liên bang và Tiểu bang (báo cáo thường niên về phân phối chi tiêu và thuế khóa liên bang theo địa lý).

Quay lại