GS. TS. Jay Rosengard

Jay Rosengard
Học giả quốc tế, Giám đốc Chương trình Khu vực Tài chính và Giảng viên về Chính sách Công, Trung tâm Doanh nghiệp và Chính phủ, Trường Quản lý Nhà nước John F. Kennedy Đại học Harvard

Tiến sĩ Kinh tế học đô thị và Chính sách công, Đại học Harvard, Hoa Kỳ Giám đốc Chương trình Khu vực Tài chính và Giảng viên về Chính sách Công, Trung tâm Doanh nghiệp và Chính phủ, Trường Quản lý Nhà nước John F. Kennedy, Đại học Harvard, Hoa Kỳ.

Trong học kỳ Xuân, GS. Jay K. Rosengard là giảng viên môn Tài chính Công. Ông có học vị Tiến sĩ về Kiến trúc (ngành Tài chính Công và Kinh tế học Đô thị) của Trường Kiến trúc, Đại học Harvard, bằng Thạc sĩ về Quản trị Công (Phát triển Quốc tế) của Trường Quản lý Nhà nước John F. Kennedy, Đại học Harvard, và bằng Cử nhân về Lịch sử và Kinh tế học của Đại học Princeton.

Quay lại