GS. TS. José A. Gómez-Ibáñez

José A. Gómez-Ibáñez
Học giả quốc tế, Giáo sư Qui hoạch Đô thị và Chính sách công danh hiệu Derek C. Bok, GSD và HKS

Email: jose_gomez-banez@hks.harvard.edu.vn

José A. Gómez-Ibáñez là giáo sư Qui hoạch Đô thị và Chính sách công danh hiệu Derek C. Bok tại đại học Harvard. Ông giảng dạy các môn kinh tế học, cơ sở hạ tầng và chính sách giao thông vận tải ở cả hai trường Kiến trúc Harvard và Quản lý Nhà nước Kennedy.

GS. José A. Gómez-Ibáñez quan tâm nghiên cứu về giao thông vận tải, cơ sở hạ tầng, và phát triển kinh tế, ông là tác giả hay chủ biên nhiều cuốn sách bao gồm:

* Regulating Infrastructure: Monopoly, Contracts and Discretion (Harvard University Press, 2003);

* Essays in Transportation Economics and Policy: A Handbook in Honor of John R. Meyer (with William Tye and Clifford Winston, Brookings Institution Press, 1999);

* Going Private: The International Experience with Transport Privatization (with John R. Meyer, Brookings Institution Press, 1993);

* Regulation for Revenue: The Political Economy of Land Use Exactions(with Alan Altshuler, Brookings Institution Press, 1993);

* Autos, Transit and Cities (with John R. Meyer, Harvard University Press, 1981); and

* Cases in Microeconomics (with Joseph Kalt, Prentice-Hall, 1990).

Tại Harvard, GS. José A. Gómez-Ibáñez hiện là đồng chủ nhiệm (vùng với Henry Lee) chương trình đào tạo ngắn hạn về cơ sở hạ tầng trong nền kinh tế thị trường tại trường Kennedy. Từ 2007, ông là Chủ nhiệm Mảng Chính sách Đô thị và Xã hội tại trường Kennedy. Trước đó ông là chủ nhiệm Chương trình Thạc sĩ về Qui hoạch đô thị tại Trường Kiến trúc (2001-2004), Chương trình Thạc sĩ Chính sách công tại Trường Kennedy School (1996-1998), Chương trình Tiến sĩ Trường Kiến trúc (1992-1995), và khoa Qui hoạch đô thị và thiết kế tại trường Kiến trúc Harvard (1984-1988).

GS. Gómez-Ibáñezcó bằng A.B. về nhà nước từ Đại học Harvard 1970, bằng M.P.P. và Ph.D. về chính sách công từ Harvard 1972 và 1975.

Quay lại