Nguyễn Minh Nhựt

Nguyễn Minh Nhựt
Trợ giảng

Email: nhut.nguyen.fsppm@alumni.fulbright.edu.vn

Anh Nguyễn Minh Nhựt là học viên MPP19, khóa 2017-2019. Anh Minh Nhựt là Nghiên cứu viên của Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM với các mảng hoạt động như: nghiên cứu, tham mưu về cơ chế, chính sách; góp ý, phản biện các dự thảo chính sách; theo dõi các chỉ số về môi trường kinh doanh và cải cách hành chính.

Các hướng nghiên cứu chính của anh là về kinh tế học vi mô, kinh tế học khu vực công, kinh tế ngành và địa phương. Anh cũng tham gia với các trường Đại học, Viện Nghiên cứu trong nhóm nghiên cứu xây dựng đề án phát triển Kinh tế - xã hội tại một số địa phương.

Anh Minh Nhựt tốt nghiệp ngành Kinh tế trường Đại học Mở TP.HCM năm 2015. Sau đó anh nhận bằng Thạc sỹ Chính sách công tại trường Chính sách công và Quản lý Fulbright năm 2019. Anh tham gia Trợ giảng môn Kinh tế học vi mô dành cho chính sách công từ học kỳ Thu năm 2019.

Quay lại