Phan Chánh Dưỡng

Phan Chánh Dưỡng
Giảng viên thực tiễn, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

Giảng viên thực tiễn lĩnh vực quản lý

Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, TP. HCM

Ông Phan Chánh Dưỡng là Phó Tổng giám đốc Công ty Liên doanh Khu Chế Xuất Tân Thuận tại TP. Hồ Chí Minh. Ông là giảng viên môn Tiếp thị địa phương trong học kỳ Xuân. Ông có bằng Cử nhân Vật Lý ngành Điện tử của Viện Đại học Sài Gòn, Phân khoa Khoa học. Ông là thành viên Nhóm Tư vấn Kinh tế cho Thủ Tướng. Trong học kỳ Xuân của năm học 2003-2004 ông Dưỡng là nghiên cứu viên tại Trung tâm Doanh nghiệp và Chính phủ của Trường Quản lý Nhà nước John. F. Kennedy thuộc Đại học Harvard.

Quay lại