Phan Văn Hoàng Sơn

Phan Văn Hoàng Sơn
Giảng viên thỉnh giảng

Ông Phan Văn Hoàng Sơn hiện tại là Lead Data Scientist của công ty Zalo. Lĩnh vực ông nghiên cứu tập trung vào thiết kế hệ thống dữ liệu lớn và xây dựng các giải thuật học máy cho bài toán về tài chính và nền tảng quản lý dữ liệu (Data Management Platform). Các sản phẩm do ông thiết kế đang được sử dụng cho 100 triệu khách hàng trên nền tảng Zalo. Bên cạnh đó, ông còn tham gia tư vấn cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực Fintech và Ecommerce.

Quay lại