PGS. TS. Trần Tiến Khai

Trần Tiến Khai
Đại học Kinh tế TP.HCM

PGS. TS. Trần Tiến Khai là giảng viên môn Chuyển đổi cơ cấu nông thôn trong học kỳ Xuân, niên khóa 2006-2007. Ông Khai là nghiên cứu viên chính và là Giám đốc Cơ sở phía Nam tại TP. Hồ Chí Minh thuộc Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn. Ông có bằng Tiến sĩ và thạc sĩ Khoa học Nông nghiệp và Công nghệ sinh học của trường Unité d’Economie et Développement rural, Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux, Belgium (2003, 1997), và bằng Kỹ sư Trồng trọt của trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh (1987).

Quay lại