MPP2020-500

Triết học và lý luận

Vũ Ngọc Hoàng, Nguyễn Đình Vịnh
Ngày: 07/09/2020 09:41; Kích thước: 277,767 bytes
Tuần thứ
1
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Chủ nhật, 09/06/2019
08:30 - 11:45

Buổi giảng 1. Tìm hiểu vai trò của Nho giáo trong sự phát triển của các quốc gia Châu Á (Phạm Duy Nghĩa)

Bài đọc:

 • Nguyễn Hiến Lê, 1957
 • Vũ Văn Mẫu, 1957, Chương 2
 • Kim Kyong Dong, 2017, Ch 1
Thứ 2, 10/06/2019
08:30 - 11:45

Buổi giảng 2. Tổng quan về Triết học Tây phương, các môn học chính của Triết học Tây phương: Tri thức luận, Siêu Hình học, Đạo đức học, luận lí học (Nguyễn Đình Vịnh)

Bài đọc:

 • Samuel Enoch Stumpf & Donald C. Abel, Nhập Môn Triết Học Phương Tây, Dịch giả: Lưu Văn Hy. NXB: NXB Tổng hợp Thành Phố HCM, 2004.
Thứ 3, 11/06/2019
08:30 - 11:45

Buổi giảng 3. Tri thức luận. Đặc biệt Platon và Descartes (Nguyễn Đình Vịnh)

(Trình bày 2 tiết và thảo luận 1 tiết)

Thứ 4, 12/06/2019
08:30 - 11:45

Buổi giảng 4. Đạo đức học nghề nghiệp. Đạo đức học của Kant (Nguyễn Đình Vịnh)

Bài đọc:

 • Trần Hữu Quang, Luận về Ý Nghĩa Triết Học của Đạo Đức Nghề Nghiệp.
Thứ 5, 13/06/2019
08:30 - 11:45

Buổi giảng 5. Phật giáo: Triết học Thế Thân (Lê Mạnh Thát)

Bài đọc:

 • Lê Mạnh Thát, The Philosophy of Vasubandhu, Luận án tiến sỹ, Đại học đường Wisconsin, Madison, 1974. Bản dịch của Đạo Sinh, NXB Tổng Hợp TP. HCM 2005.
Thứ 6, 14/06/2019
08:30 - 11:45

Buổi giảng 6. Tìm hiểu vai trò của Thiên Chúa Giáo trong lịch sử tư tưởng Việt Nam (Nguyễn Đình Vịnh)

Bài đọc:

TBA

Thứ 7, 15/06/2019
08:30 - 11:45

Buổi giảng 7. Chủ nghĩa Marxism Leninism (Vũ Ngọc Hoàng)

Bài đọc:

TBA

Chủ nhật, 16/06/2019
08:30 - 11:45

Buổi giảng 8. Chủ nghĩa Marxism Leninism (Vũ Ngọc Hoàng)

Bài đọc:

TBA

Lê Mạnh Thát, Đạo Sinh Việt dịch
Ngày: 07/09/2020 10:12; Kích thước: 192,689 bytes
Samuel Enoch Stumpf & Donald C. Abel
Ngày: 07/09/2020 13:14; Kích thước: 192,689 bytes

Sau khi hoàn tất môn học, học viên sẽ lĩnh hội được các kiến thức, kỹ năng và thái độ sau đây:

 • Nâng cao năng lực lập luận, đối thoại, biết đặt những câu hỏi có tính khái quát, phản biện.
 • Sử dụng các khái niệm triết học vào các lĩnh vực khoa học và đời sống một cách chính xác và phù hợp để cải thiện chất lượng lập luận của mình.
 • Chủ động phát hiện vấn đề và đề tài có liên quan đến các môn học khác theo thói quen tư duy toàn diện và phức hợp.
 • Nâng cao năng lực đọc hiểu tài liệu triết học trừu tượng, trình bày – bằng ngôn ngữ nói và viết – các bài nghiên cứu và luận văn một cách chặt chẽ.
 • Tìm thấy sự hứng thú trong suy tư triết học, tự làm phong phú cho đời sống tinh thần bằng thói quen suy nghĩ độc lập, có lý lẽ, trong tinh thần khai phóng và đối thoại.
 • Nâng cao ý thức về các vấn đề đạo đức và nhân bản trong việc hoạch định chính sách với ý thức trách nhiệm công dân cao.