MPP2022-542

Quản trị nhà nước (PA & LM)

Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams

Giảng viên phụ trách: Phạm Duy Nghĩa

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

Quản trị nhà nước, hay còn gọi là Quản trị quốc gia, nghiên cứu các truyền thống, thể chế, thói quen và quán tính liên quan đến việc xác lập quyền lực, tổ chức thực thi quyền lực, nhất là quyền lực chính trị, và giám sát các quyền lực ấy. Những hiểu biết này cần cho người phân tích chính sách công. Được thiết kế kết nối với các môn học khác như Thực thi chính sách, Quản lý công, Lãnh đạo & Thương lượng, đây là một môn học tự chọn, có 3 tín chỉ. Thời gian thực học được nén trong 6 tuần (gồm 2 tuần pre-work, 1 tuần học tập trung, và 3 tuần làm bài tập nhóm). Môn học giúp học viên có được kiến thức và kỹ năng để tìm hiểu hệ thống chính trị, bộ máy hành chính, các đổi thay trong mối quan hệ giữa Nhà nước và Xã hội dân sự ở Việt Nam. Học viên sẽ tìm hiểu các cuộc cải cách thể chế đã diễn ra từ 1986 cho đến nay nhằm củng cố các quyền lực nhà nước trong bối cảnh mối quan hệ Nhà nước, Thị trường, và Xã hội đang thay đổi. Học viên sẽ tự học, đọc các tài liệu được gợi ý, và thảo luận khoảng 16 chủ đề theo sự hướng dẫn của nhóm giảng viên. Cuối cùng, các nhóm nghiên cứu nhỏ từ 2-3 người sẽ được thành lập để thực hiện các bài viết theo nhóm, tựa như các mini-capstone, để tìm hiểu sâu hơn những khía cạnh chi tiết của cải cách thể chế ở Việt Nam.