MPP2022-531

Phân tích tài chính

Trần Thị Quế Giang
Ngày: 22/02/2021 16:03; Kích thước: 571,491 bytes
Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 23/02/2021 11:34; Kích thước: 35,527 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 23/02/2021 11:34; Kích thước: 443,822 bytes
Nguyễn Xuân Thành, Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 24/02/2021 11:10; Kích thước: 561,938 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 23/02/2021 11:34; Kích thước: 848,404 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane; Alan J. Marcus
Ngày: 23/02/2021 17:15; Kích thước: 85,376 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane; Alan J. Marcus
Ngày: 23/02/2021 17:14; Kích thước: 85,376 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 23/02/2021 11:34; Kích thước: 35,527 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 23/02/2021 11:34; Kích thước: 35,527 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane; Alan J. Marcus
Ngày: 23/02/2021 11:34; Kích thước: 35,527 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 23/02/2021 11:34; Kích thước: 35,527 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 23/02/2021 11:34; Kích thước: 1,037,893 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 23/02/2021 11:34; Kích thước: 35,527 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane; Alan J. Marcus
Ngày: 23/02/2021 11:34; Kích thước: 35,527 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 23/02/2021 17:07; Kích thước: 85,376 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane; Alan J. Marcus
Ngày: 23/02/2021 11:34; Kích thước: 35,527 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 23/02/2021 11:34; Kích thước: 35,527 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane; Alan J. Marcus
Ngày: 23/02/2021 11:34; Kích thước: 35,527 bytes
Vinamilk
Ngày: 25/02/2021 15:07; Kích thước: 2,064,508 bytes
Vinamilk
Ngày: 24/02/2021 11:14; Kích thước: 2,688,652 bytes
Roman L. Weil, Katherine Schipper, Jennifer Francis
Ngày: 23/02/2021 17:01; Kích thước: 85,376 bytes
Roman L. Weil, Katherine Schipper, Jennifer Francis
Ngày: 23/02/2021 17:00; Kích thước: 85,376 bytes
Roman L. Weil, Katherine Schipper, Jennifer Francis
Ngày: 23/02/2021 16:59; Kích thước: 85,376 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 23/02/2021 16:57; Kích thước: 85,376 bytes
Roman L. Weil, Katherine Schipper, Jennifer Francis
Ngày: 23/02/2021 16:56; Kích thước: 85,376 bytes
E. R. Yescombe
Ngày: 23/02/2021 11:34; Kích thước: 35,527 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 23/02/2021 11:34; Kích thước: 35,527 bytes
Frederic S. Mishkin ; ng.d. Nguyễn Quang Cư, Nguyễn Đức Dỵ
Ngày: 23/02/2021 11:34; Kích thước: 35,527 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane; Alan J. Marcus
Ngày: 23/02/2021 11:34; Kích thước: 35,527 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 23/02/2021 11:34; Kích thước: 35,527 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 15/05/2021 17:10; Kích thước: 302,978 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 15/05/2021 17:09; Kích thước: 302,978 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 15/05/2021 17:09; Kích thước: 46,592 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 15/05/2021 17:08; Kích thước: 846,515 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 15/05/2021 17:07; Kích thước: 2,278,279 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 15/05/2021 17:06; Kích thước: 839,635 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 15/05/2021 17:06; Kích thước: 426,859 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 15/05/2021 17:03; Kích thước: 85,504 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 15/05/2021 17:03; Kích thước: 178,497 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 15/05/2021 17:02; Kích thước: 157,333 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 15/05/2021 17:01; Kích thước: 238,506 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 15/05/2021 17:01; Kích thước: 262,421 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 15/05/2021 17:00; Kích thước: 81,408 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 15/05/2021 16:59; Kích thước: 594,406 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 15/05/2021 16:59; Kích thước: 1,069,920 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 15/05/2021 16:58; Kích thước: 416,632 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 15/05/2021 16:57; Kích thước: 782,700 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 15/05/2021 16:57; Kích thước: 57,856 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 15/05/2021 16:57; Kích thước: 390,118 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 15/05/2021 16:56; Kích thước: 65,536 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 15/05/2021 16:55; Kích thước: 590,052 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 15/05/2021 16:55; Kích thước: 1,801,751 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 15/05/2021 16:54; Kích thước: 701,350 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 15/05/2021 16:52; Kích thước: 24,947 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 15/05/2021 16:52; Kích thước: 523,644 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 15/05/2021 16:51; Kích thước: 340,465 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 15/05/2021 16:51; Kích thước: 734,998 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 15/05/2021 16:50; Kích thước: 1,130,259 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 15/05/2021 16:49; Kích thước: 63,290 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 15/05/2021 16:49; Kích thước: 683,996 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 15/05/2021 16:48; Kích thước: 1,432,953 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 15/05/2021 16:26; Kích thước: 2,141,353 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 25/02/2021 15:00; Kích thước: 194,817 bytes
Nguyễn Xuân Thành, Trần Thị Quế Giang
Ngày: 24/02/2021 11:20; Kích thước: 1,003,017 bytes
Nguyễn Xuân Thành, Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 24/02/2021 11:18; Kích thước: 1,436,294 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 24/02/2021 11:17; Kích thước: 528,790 bytes

Môn học bắt đầu bằng các chủ đề căn bản về hệ thống tài chính, bao gồm công cụ, thị trường và tổ chức tài chính truyền thống cũng như sự phát triển của tài chính công nghệ (Fintech); giới thiệu nguyên lý chiết khấu ngân lưu và ra quyết định đầu tư; những nguyên tắc cơ bản tài chính dự án, đặc biệt đối với hợp tác công tư.

Sang phần thứ hai, học viên sẽ tiếp cận những khái niệm cơ bản về các báo cáo tài chính (bảng cân đối tài sản, báo cáo thu nhập, báo cáo ngân lưu) để có thể phân tích tài chính doanh nghiệp và áp dụng vào việc định giá doanh nghiệp trong các phần sau.

Phần thứ ba của môn học tập trung vào lý thuyết danh mục đầu tư, trong đó bao gồm các chủ đề về rủi ro và lợi nhuận, đa dạng hóa rủi ro, trạng thái cân bằng trên thị trường vốn và lý thuyết thị trường hiệu quả. Phần này sẽ cung cấp những kiến thức cần thiết để xác định chi phí vốn, hỗ trợ việc định giá tài sản tài chính.

Phần thứ tư tập trung vào vấn đề định giá tài sản tài chính, bao gồm các công cụ nợ (trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp), cổ phiếu và định giá doanh nghiệp. Trên cơ sở kiến thức cơ bản ở các phần trước, học viên sẽ phân tích cổ phiếu theo dựa vào các yếu tố tài chính căn bản và thực hành định giá doanh nghiệp dựa vào ngân lưu tự do.

Phần thứ năm giới thiệu học viên về các công cụ tài chính phái sinh. Học viên sẽ tiếp cận khái niệm và nguyên lý định giá các công cụ phái sinh như hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, quyền chọn, và cách thức sử dụng các công cụ này để quản lý rủi ro.

Phần cuối cùng của môn học được dành cho thảo luận chính sách về tái cấu trúc và quản trị doanh nghiệp. Vận dụng các kiến thức đã được trang bị từ các phần trước, học viên sẽ thảo luận những vấn đề liên quan đến định giá và quản trị doanh nghiệp, ngân hàng thương mại trước và sau cổ phần hóa.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'