MPP2023-530

Lập kế hoạch ngân sách & Quản lý tài chính

Trần Thị Quế Giang
Ngày: 18/10/2023 11:27; Kích thước: 266,633 bytes
Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams
Sharon Kioko, Justin Marlowe
Ngày: 18/10/2023 11:39; Kích thước: 424,951 bytes
Daniel McGinn
Ngày: 18/10/2023 11:53; Kích thước: 51,459 bytes
Jeff Gothelf
Ngày: 18/10/2023 11:51; Kích thước: 51,459 bytes
Robert S. Kaplan
Ngày: 18/10/2023 11:51; Kích thước: 51,459 bytes
Robert Simons
Ngày: 18/10/2023 11:50; Kích thước: 51,459 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 18/10/2023 11:39; Kích thước: 192,253 bytes
Robert S. Kaplan, Steven R. Anderson
Ngày: 18/10/2023 11:46; Kích thước: 51,459 bytes
Robert S. Kaplan
Ngày: 18/10/2023 11:45; Kích thước: 51,459 bytes
Sharon Kioko, Justin Marlowe
Ngày: 18/10/2023 11:39; Kích thước: 729,908 bytes
Sharon Kioko, Justin Marlowe
Ngày: 18/10/2023 11:39; Kích thước: 880,582 bytes
Sharon Kioko, Justin Marlowe
Ngày: 18/10/2023 11:39; Kích thước: 2,364,402 bytes
Sharon Kioko, Justin Marlowe
Ngày: 18/10/2023 11:39; Kích thước: 263,508 bytes
Roman L. Weil, Katherine Schipper, Jennifer Francis
Ngày: 18/10/2023 11:36; Kích thước: 51,459 bytes
NA
Ngày: 18/10/2023 14:48; Kích thước: 1,104,799 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 18/10/2023 14:47; Kích thước: 1,816,559 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 18/10/2023 14:47; Kích thước: 1,314,447 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 18/10/2023 14:46; Kích thước: 972,071 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 18/10/2023 14:46; Kích thước: 810,564 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 18/10/2023 14:45; Kích thước: 810,564 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 18/10/2023 14:44; Kích thước: 772,252 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 18/10/2023 14:44; Kích thước: 2,373,084 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 18/10/2023 14:43; Kích thước: 1,417,824 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 18/10/2023 14:43; Kích thước: 463,639 bytes
Linda Bilmes
Ngày: 18/10/2023 12:01; Kích thước: 51,459 bytes
Robert S. Kaplan, Dennis Campbell
Ngày: 18/10/2023 12:01; Kích thước: 51,459 bytes
Yiorgos Allayannis, Minas Terlidis, Kenneth Eades
Ngày: 18/10/2023 11:59; Kích thước: 51,459 bytes
Robert S. Kaplan
Ngày: 18/10/2023 11:57; Kích thước: 51,459 bytes
Edwin O. Stene
Ngày: 18/10/2023 11:56; Kích thước: 1,149,292 bytes

Môn học bắt đầu bằng việc làm quen với các khái niệm cơ bản về lập ngân sách và quản lý tài chính. Học viên sẽ làm quen với ngôn ngữ lập ngân sách, chức năng cơ bản của lập ngân sách, các loại hình ngân sách khác nhau. Thông qua tình huống nhập môn, học viên sẽ định hình những vấn đề trọng yếu cần lưu tâm để việc lên ngân sách và quản lý tài chính đạt hiệu quả.

Phần thứ hai của môn học tập trung vào các khái niệm cơ bản về các báo cáo tài chính và phân tích tình hình tài chính của tổ chức công, các tổ chức vì lợi nhuận hay phi lợi nhuận. Học viên qua đó sẽ nhận diện sự khác biệt về các báo cáo tài chính cơ bản của mỗi loại hình tổ chức khác nhau.

Phần thứ ba tập trung vào phân tích chi phí, biến động chi phí và mô hình chi phí dựa vào hoạt động. Các nghiên cứu tình huống trong phần này sẽ giúp học viên không chỉ nắm được khái niệm mà còn thực hành xây dựng mô hình, thiết lập kỹ năng thực tiễn.

Phần thứ tư giúp xây dựng kỹ năng, phương pháp ra quyết định đầu tư và tiêu chí phân bổ ngân quỹ. Phần này cũng giới thiệu đến học viên những khái niệm cơ bản về tài chính dự án.

Phần cuối cùng của môn học được dành cho việc vận dụng công cụ quản trị BSC và OKRs, kết hợp yếu tố định tính và định lượng nhằm đổi mới việc lập ngân sách, thúc đẩy sự tham gia và thiết lập mục tiêu hoạt động hiệu quả hơn.

Các tình huống được sử dụng trong môn học không chỉ mang lại sự đa dạng về các chủ đề liên quan đến lập ngân sách, quản lý tài chính mà cả sự phong phú về loại hình tổ chức, từ chính quyền địa phương, bệnh viện, nhà hát đến doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ, …

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'