MPP2023-521

Thống kê và phân tích dữ liệu

Cao Hào Thi
Ngày: 28/02/2022 18:42; Kích thước: 341,706 bytes
Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams
Cao Hào Thi
Ngày: 01/03/2022 08:37; Kích thước: 85,376 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 01/03/2022 08:37; Kích thước: 85,376 bytes
William Mendenhall, Robert J. Beaver
Ngày: 01/03/2022 08:37; Kích thước: 85,376 bytes
William Mendenhall, Robert J. Beaver
Ngày: 01/03/2022 08:37; Kích thước: 85,376 bytes
William Mendenhall, Robert J. Beaver
Ngày: 01/03/2022 08:37; Kích thước: 85,376 bytes
William Mendenhall, Robert J. Beaver
Ngày: 01/03/2022 08:37; Kích thước: 85,376 bytes
William Mendenhall, Robert J. Beaver
Ngày: 01/03/2022 08:37; Kích thước: 85,376 bytes
William Mendenhall, Robert J. Beaver
Ngày: 01/03/2022 08:37; Kích thước: 85,376 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 01/03/2022 08:34; Kích thước: 192,269 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 01/03/2022 08:33; Kích thước: 941,315 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 01/03/2022 08:30; Kích thước: 319,285 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 01/03/2022 08:29; Kích thước: 1,930,365 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 01/03/2022 08:27; Kích thước: 4,787,388 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 01/03/2022 08:24; Kích thước: 393,998 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 01/03/2022 08:21; Kích thước: 366,957 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 01/03/2022 08:20; Kích thước: 2,001,112 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 01/03/2022 08:18; Kích thước: 924,765 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 01/03/2022 08:12; Kích thước: 628,330 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 01/03/2022 08:11; Kích thước: 766,142 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 01/03/2022 08:10; Kích thước: 982,345 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 01/03/2022 08:09; Kích thước: 1,731,633 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 01/03/2022 07:44; Kích thước: 27,734 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 01/03/2022 07:44; Kích thước: 323,468 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 01/03/2022 07:43; Kích thước: 233,984 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 01/03/2022 07:41; Kích thước: 301,019 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 01/03/2022 07:42; Kích thước: 23,665 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 01/03/2022 07:40; Kích thước: 465,485 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 01/03/2022 07:41; Kích thước: 18,683 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 01/03/2022 07:40; Kích thước: 420,736 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 01/03/2022 07:41; Kích thước: 46,222 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 01/03/2022 07:40; Kích thước: 665,589 bytes

Môn học được thiết kế gồm hai phần chính:

  • Thống kê ứng dụng
  • Phân tích dữ liệu

Phần thống kê ứng dụng trang bị cho người học các kiến thức thống kê cơ bản như thống kê mô tả, qui luật xác suất, phân bố xác suất, lấy mẫu và phân phối mẫu, và kiểm định giả thuyết. Phần này sẽ giúp cho người học tăng cường khả năng khai thác và sử dụng nhiều hơn các chỉ báo thống kê trong quản lý và điều hành; đồng thời cũng là cơ sở định lượng để hỗ trợ việc ra quyết định trong quản lý. Đây cũng là nền tảng kiến thức cơ sở cho nội dung phân tích dữ liệu.

Phần thứ hai giới thiệu các công cụ kinh tế lượng cơ bản trong phân tích dữ liệu. Học viên sẽ được học cách sử dụng các mô hình, dữ liệu, và phép phân tích phù hợp đối với từng loại dữ liệu và câu hỏi cụ thể. Dựa trên các ước lượng và dự báo, học viên sẽ thảo luận ý nghĩa thực tiễn của bằng chứng thực nghiệm khi áp dụng trong nghiên cứu kinh tế hay phân tích hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, học viên cũng được trang bị các kỹ năng trình bày và báo cáo kết quả phân tích dữ liệu.

Môn học Thống kê và phân tích dữ liệu là môn học có yêu cầu cao đối với học viên về khối lượng kiến thức và cường độ thực hành. Do vậy, anh/chị phải duy trì nhịp độ học tập đều đặn. Chỉ đơn thuần ghi nhớ và học vào phút chót sẽ không hiệu quả. Vì thế, nếu anh/chị gặp phải bất kỳ vấn đề khó khăn hay có câu hỏi, hãy liên hệ Ban giảng viên để được hỗ trợ càng sớm càng tốt. Điều quan trọng là phải hiểu bản chất của các khái niệm và phát triển khả năng áp dụng chúng vào trong thực tiễn công việc thực tế. Việc thực hành thông qua các bài tập là yêu cầu bắt buộc và đảm bảo anh/chị có thể hiểu và ứng dụng các kiến thức được trang bị. Tất cả bài giảng, tài liệu đọc, bài tập và bài thi, hoặc các yêu cầu khác (nếu có) đều được thiết kế nhằm giúp anh/chị phát triển các kỹ năng nêu trên.