MPP-544

Lãnh đạo trong khu vực công

Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams
Kết thúc môn học này, học viên sẽ có khả năng tốt hơn để: 

Xác định những thách thức của việc lãnh đạo 

Nhận biết những khái niệm quan trọng trong lãnh đạo và sự phát triển của lý thuyết lãnh đạo 

Phát triển các năng lực lãnh đạo, bao gồm: 1. Hình dung sự thay đổi: Hình thành tầm nhìn và các chiến lược lãnh đạo sự thay đổi. 2. Truyền cảm hứng cho con người, thu hút mọi người vào mục đích chung. 3. Phát triển các khả năng dẫn dắt sự thay đổi thành công: Xây dựng tổ chức học tập, Phát triển văn hóa tổ chức. 

Phát triển các kỹ năng lãnh đạo, bao gồm: 1. Lãnh đạo sự thay đổi. 2. Ra quyết định hiệu quả. 3. Quản lý xung đột. 4. Thuyết phục. 5. Lãnh đạo trong thời kỳ khủng hoảng.