MPP-543

Quản lý công

Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams
Kết thúc môn học này, học viên sẽ có khả năng tốt hơn để: 

Thảo luận về những khái niệm chủ yếu và các quá trình quản lý công mới 

Nhận biết những cơ hội và thách thức của quản lý công mới 

Xây dựng chiến lược cho tổ chức khu vực công 

Triển khai và thực hiện chiến lược đã đề ra 

Phát triển những chiến lược để trở thành những nhà quản lý công hiệu quả 

Phát triển những kỹ thuật, phương pháp, và kỹ năng cần thiết nhằm thực hiện thành công những chiến lược này để tạo ra giá trị công